Dilluns 18 de juny la Comissió d’ecologia i urbanisme votarà la modificació del Pla General Metropolità que ha de permetre destinar un 30% de l’habitatge d’obra nova o gran rehabilitació a habitatge protegit

photo_2018-06-15_09-42-14El passat 23 de febrer el Ple de Barcelona va aprovar amb una majoria quasi unànime (tots els partits excepte el PP) la moció “Lloguer públic Barcelona” impulsada per una àmplia coalició d’entitats amb reconeguda trajectòria en la defensa del dret a l’habitatge de la societat civil barcelonina com són la PAH de Barcelona (Plataforma d’Afectats per la Hipoteca), l’Observatori DESC, la FAVB (Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona), l’ABTS (Assemblea de Barris per un Turisme Sostenible) i el Sindicat de Llogaters.
 
Per a fer realitat i activar les 4 mesures aprovades el Grup Promotor de la moció i els partits polítics representats al Ple hem realitzat tres reunions de treball els dies 11, 24 i 30 de maig. Les entitats impulsores vam fer aportacions destacades elaborant una proposta avançada i tècnicament solvent d’execució i calendari d’ara fins a finals del 2018. Els grups polítics han fet aportacions i també els tècnics d’urbanisme i habitatge del propi Ajuntament, que han validat totes les propostes. El full de ruta resultant de les reunions no ha modificat les mesures aprovades al Ple sinó que ha concretat eines sòlides i calendari per fer realitat les 4 mesures. 
 
El dilluns 18 de juny la Comissió d’ecologia i urbanisme votarà la modificació del Pla General Metropolità, que permetrà activar la primera mesura i una de les més rellevants de la moció: destinar el 30% dels habitatges dels edificis de nova construcció i els sotmesos a rehabilitació integral a habitatges protegitsPerquè aquesta primera mesura tiri endavant, de nou, es necessita una majoria qualificada de vots.
El proper dilluns arriba doncs la “prova de foc” per a la coherència de tots els grups polítics municipals que van votar “sí” al Ple del mes de febrer: Barcelona en Comú (BeC), Grup Municipal Demòcrata, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), Ciutadans (C’s) i la CUP Capgirem Barcelona. 
El que ens juguem és la possibilitat d’augmentar l’habitatge protegit a la ciutat construida i consolidada, ja que la Llei d’urbanisme actual només ho permet en zones de gran transformació o nou sòl urbanitzable (10 i 15% del sòl), a Barcelona una opció molt reduïda. Des de l’any 2007 la Llei del dret a l’habitatge permet fer-ho però no ha estat utilitzat encara enlloc, tot i que és perfectament aplicable a tot Catalunya. A ciutats com Nova York o París fa temps que s’aplica amb resultats molt positius, per això el  parc d’habitatge social és del 20% o fins i tot més elevat.
 
Tot i que algunes veus del sector immobiliari ja han posat el crit al cel, aquesta és una tècnica molt consolidada en l’urbanisme a casa nostra des de fa anys per assegurar la funció social de la propietat. A més, no obligaria als privats a cedir sòl o aprofitament urbanístic com passa en nous creixements de la ciutat, sinó que permetria que part d’aquests nous habitatges de la ciutat actual no siguin a preu de mercat lliure sinó a preu d’habitatges amb protecció oficial. Per tant, els privats no deixarien de guanyar diners amb la seva activitat econòmica, simplement 1 de cada 5 habitatges el cobrarien a preu social i col·laborarien a que l’habitatge sigui un dret i no una quimera a Barcelona. 
Per exemple, en una gran rehabilitació o nova construcció d’edifici de més de 5 pisos, un 30% dels habitatges, és a dir, 1 dels 5 habitatges, seria de protecció oficial. Amb aquesta mesura cada any aconseguirem 500 habitatges a un preu social a Barcelona.
Existeix un consens social molt ampli entorn la idea que augmentar el parc d’habitatge assequible és un element imprescindible per superar l’actual model d’accés a l’habitatge, cosa que no garanteix un accés assequible i estable per a àmplies capes de la població. Qui pot estar en contra de tenir més habitatge a preu assequible a Barcelona?
La ciutat i el dret a l’habitatge no poden esperar més! Barcelona té menys del 2% d’habitatge públic i 10 desnonaments al dia, un 85% n’és de lloguer, sense comptar els “desnonaments silenciosos de lloguer” i els de famílies que en veure’s al carrer han accedit precàriament a habitages buïts ocupant-los.
 
Per coherència i respecte al greu problema amb l’habitatge que està patint la ciutat, al que es va votar al Ple, i a les entitats que impulsem la moció, demanem un cop més la col·laboració i compromís de tots els grups municipals per assegurar que les mesures siguin implementades el més ràpid possible, començant per la primera, que cal aprovar amb urgència el proper dilluns. 
Dilluns arriba l’hora de la veritat, tot depèn ara de la voluntat dels grups polítics de Barcelona d’augmentar o no l’habitatge de lloguer social a la ciutat! La població, que és qui pateix vulneracions diàries del seu dret a l’habitatge, estarà ben atenta!
Cast:
    
[Titulo] Tenemos a tocar la posibilidad de aumentar sustancialmente la vivienda de alquiler social en Barcelona: ahora todo depende de la coherencia de los grupos políticos municipales
[Subtitulo] El lunes 18 de junio la Comisión de ecología y urbanismo votará la modificación del Plan General Metropolitano que permitirá destinar un 30% de la vivienda de obra nueva o gran rehabilitación a vivienda protegida
El pasado 23 de febrero el Pleno de Barcelona aprobó con una mayoría casi unánime (todos los partidos excepto el PP). El pasado 23 de febrero el Pleno de Barcelona aprobó con una mayoría casi unánime (todos los partidos excepto el PP) la moción “Alquiler público Barcelona” impulsada por una amplia coalición de entidades con reconocida trayectoria en la defensa del derecho a la vivienda de la sociedad civil barcelonesa como son la PAH de Barcelona (Plataforma de Afectados por la Hipoteca), el Observatorio DESC, la FAVB (Federación de Asociaciones de Vecinos y Vecinas de Barcelona), la ABTS (Asamblea de Barrios para un Turismo Sostenible) y el Sindicato de Inquilinos.
Para hacer realidad y activar las 4 medidas aprobadas, el Grupo Promotor de la moción y los partidos políticos representados en el Pleno hemos realizado tres reuniones de trabajo los días 11, 24 y 30 de mayo. Las entidades impulsoras hicimos aportaciones destacadas elaborando una propuesta avanzada y técnicamente solvente de ejecución y calendario de ahora hasta finales del 2018. Los grupos políticos han hecho aportaciones y también los técnicos de urbanismo y vivienda del propio Ayuntamiento, que han validado todas las propuestas. La hoja de ruta resultante de las reuniones no ha modificado las medidas aprobadas en el Pleno sino que concretó herramientas sólidas y calendario para hacer realidad las 4 medidas.
El lunes 18 de junio la Comisión de ecología y urbanismo votará la modificación del Plan General Metropolitano, que permitirá activar la primera medida y una de las más relevantes de la moción: destinar el 30% de las viviendas de los edificios de nueva construcción y los sometidos a rehabilitación integral a viviendas protegidas. Para que esta primera medida salga adelante, de nuevo, se necesita una mayoría cualificada de votos.
Barcelona en Comú (BeC), Grup Municipal Demòcrata, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), Ciutadans (C’s) i la CUP Capgirem Barcelona.
Lo que nos jugamos es la posibilidad de aumentar la vivienda protegida en la ciudad construida y consolidada, ya que la Ley de urbanismo actual solo lo permite en zonas de gran transformación o nuevo suelo urbanizable (10 y 15% del suelo), en Barcelona una opción muy reducida. Desde el año 2007 la Ley del derecho a la vivienda permite hacerlo pero no ha sido utilizado aún en ninguna parte, aunque es perfectamente aplicable a toda Cataluña. En ciudades como Nueva York o París hace tiempo que se aplica con resultados muy positivos, por eso el parque de vivienda social es del 20% o incluso más elevado.
Aunque algunas voces del sector inmobiliario ya han puesto el grito en el cielo, esta es una técnica muy consolidada en el urbanismo en Cataluña desde hace años para asegurar la función social de la propiedad. Además, no obligaría a los privados a ceder suelo o aprovechamiento urbanístico como ocurre en nuevos crecimientos de la ciudad, sino que permitiría que parte de estas nuevas viviendas de la ciudad actual no sean a precio de mercado libre sino a precio de viviendas de protección oficial. Por lo tanto, los privados no dejarían de ganar dinero con su actividad económica, simplemente 1 de cada 5 viviendas lo cobrarían a precio social y colaborarían a que la vivienda sea un derecho y no una quimera en Barcelona.
Por ejemplo, en una gran rehabilitación o nueva construcción de edificio de más de 5 pisos, un 30% de las viviendas, es decir, 1 de los 5 viviendas, sería de protección oficial. Con esta medida cada año conseguiremos 500 viviendas a un precio social en Barcelona.
Existe un consenso social muy amplio en torno a la idea de que aumentar el parque de vivienda asequible es un elemento imprescindible para superar el actual modelo de acceso a la vivienda, lo que no garantiza un acceso asequible y estable para amplias capas de la población. ¿Quién puede estar en contra de tener más vivienda a precio asequible en Barcelona?
¡La ciudad y el derecho a la vivienda no pueden esperar más! Barcelona tiene menos del 2% de vivienda pública y 10 desahucios al día, un 85% es de alquiler, sin contar los “desahucios silenciosos de alquiler” y los de familias que al verse en la calle han accedido precariamente a viviendas vacías ocupándolas.
Por coherencia, y respecto al grave problema con la vivienda que está sufriendo la ciudad, a lo que se votó en el Pleno, y a las entidades que impulsamos la moción, pedimos una vez más la colaboración y compromiso de todos los grupos municipales para asegurar que las medidas sean implementadas lo más rápido posible, empezando por la primera, que debe aprobarse con urgencia el próximo lunes.
¡El lunes llega la hora de la verdad, todo depende ahora de la voluntad de los grupos políticos de Barcelona de aumentar o no la vivienda de alquiler social en la ciudad! ¡La población, que es quien sufre vulneraciones diarias de su derecho a la vivienda, estará bien atenta!