A partir d’ara tota nova construcció i gran rehabilitació haurà de destinar el 30% a habitatge protegit

El 23 de febrer la PAH de Barcelona, l’Observatori DESC, l’ABTS, la FAVB i el Sindicat de Llogaters i Llogateres vam presentar al ple de l’Ajuntament de Barcelona una moció per ampliar el parc d’habitatge assequible que es va aprovar per unanimitat. Fa dos mesos, després d’un intens procés de treball amb els grups municipals i els serveis tècnics municipals, el mateix Ple va aprovar amb el suport del 80% dels regidors i regidores -tots els grups municipals menys el PP i Ciutadans- la modificació del Pla General Metropolità per incloure habitatge assequible en les noves construccions i grans rehabilitacions de tota la ciutat ja consolidada. Després de superar aquesta fase complexa i decisiva, i tot i que el 30% ja era pràcticament una realitat, mancava que la Generalitat l’aprovés definitivament. El que semblava un senzill tràmit de validació, ha resultat molt més complicat, amb fins a tres reunions de treball prèvies, a fi d’activar de manera definitiva aquesta innovadora mesura. Les entitats impulsores hem seguit el procés en primera línia procurant garantir que el 30% no quedés encallat.
Avui, dimecres 5 de desembre de 2018, per fi podrem celebrar la seva aprovació definitiva a la Subcomissió d’Urbanisme Generalitat-Ajuntament. El grup promotor de la mesura hem defensat en tot moment que la Generalitat avali i aprovi immediatament el 30% sense modificar el text que ja estava aprovat pel Ple de Barcelona. Davant els mencionats endarreriments, hem exigit públicament que es desbloquegés la seva aprovació definitiva amb urgència i al més alt nivell, ja que el 30% és una gran oportuntat en matèria d’habitatge a Barcelona i a tot Catalunya.
DtqvBnOW0AUX36b

Responent a aquesta crida i al treball incansable de la ciutadania, avui podem dir ben alt i orgulloses de la lluita que hi ha al darrere, que ja tenim el 30% a Barcelona i que ha vingut per quedar-se i estendre’s. Nombrosos són els municipis metropolitans i de més enllà que estan treballant en mesures similars: des de les entitats socials animem a seguir aquest camí i properament acompanyarem l’extensió imparable del 30% a tot Catalunya.
Des del grup d’entitats promotores del 30% volem expressar avui la nostra immensa alegria. D’ara endavant, els edificis de més de 600 m² situats en sòl urbà consolidat i d’obra nova o de grans rehabilitacions, hauran de destinar el 30% dels seus habitatges a preus assequibles, per sota dels de mercat. Estem parlant de guanyar uns 400 habitatges protegits l’any: si el 30% s’hagués aplicat des que és possible (2007) avui tindríem 4.000 habitatges protegits més a la ciutat i 20.000 més a l’àrea metopolitana. Imaginem l’aportació que podrà significar d’aquí a 30 anys. Alhora, no podem obviar que aquesta aprovació s’hauria d’haver produït fa setmanes, però un cop més els ritmes de les administracions no estan a l’alçada de les necessitats socials i la Generalitat s’ha mirat amb lupa el sistema de transitorietat de la mesura, endarrerint-la. Cal destacar la gravetat de la situació perquè durant aquest temps han continuat entrant centenars de peticions de llicències d’obres que eludiran el 30%, problema que volíem evitar amb la suspensió de llicències, però que diversos partits van rebutjar a l’aprovació inicial.
L’aprovació definitiva del 30% és un punt d’inflexió, ja que és el primer cop que s’aplica a Catalunya aquesta previsió de la Llei del dret a l’habitatge, que suposa un veritable canvi de paradigma en l’urbanisme a nivell estatal. Fins ara l’habitatge protegit només es podia situar en noves zones de creixement, fora de la ciutat (sòl urbanitzable) o en zones de grans transformacions internes (sòl urbà no consolidat: com el 22@ o la Sagrera), per tant a la ciutat construïda pràcticament no podíem incloure’n. Amb el 30% podem distribuir habitatge per sota del preu de mercat i afavorir la cohesió urbana (els criteris d’accés a l’habitage protegit són extensibles al 75% de la població), igualant-nos a les experiències europees més avançades. Ciutats com París o Viena ja apliquen mesures similars i per això el parc d’habitatge assequible és del 20% quan a Barcelona i a la resta de Catalunya és de l’1’5%.
Aquesta important conquesta pel dret a l’habitatge ha estat possible gràcies a la lluita tenaç de les entitats socials. El mes de febrer vam portar la mesura al Ple en forma de moció, aconseguint en els mesos posteriors que la mesura avancés, superant els obstacles i vencent la immensa pressió que han desplegat els lobbies i els grans poders econòmics immobiliaris. Avisem desde ja als qui han tractat de tombar el 30% que no permetrem que noves pressions o recursos als tribunals boicotegin aquest avenç tan important pel dret a l’habitatge.
Reiterem la importància que la Generalitat vagi més enllà i compleixi el que ha anunciat públicament, modificant la llei perquè els habitatges protegits no es puguin desqualificar i vendre, així com permetent que els habitatges resultat del 30% siguin de lloguer i no de venda. Tan sols a Barcelona tindríem uns 200.000 habitatges protegits (40% del parc) si no s’hagués venut. També recordem que aquesta mesura per sí sola no resol el problema de l’habitatge a les nostres ciutats i per tant caldrà fer moltes més passes i canvis valents, en favor de la gent i no dels especuladors.
A més de donar respostes urgents als desnonaments, acabar amb les causes de l’emergència habitacional crònica que patim des de l’esclat de la crisi i punxar la bombolla del lloguer, la gentrificació i l’expulsió de veïnes, no aconseguirem acabar amb el problema de l’habitatge si no fem passos decidits per augmentar el parc d’habitatge assequible. No podem fer que la creació del parc protegit depengui únicament dels pressupostos públics, perquè no així no arribaríem mai als nivells que necessitem: és imprescindible que el sector privat començi a assumir responsabilitats per resoldre un problema que els implica, ja que obtenen enormes beneficis a partir dels nostres barris ciutats, amb enormes conseqüències sobre la vida de les persones. 
Finalment, volem donar les gràcies a tot Barcelona per seguir a peu de carrer: exigint responsabilitats a aquells que per tal de lucrar-se pretenen expulsar-nos de les nostres cases i barris, o asfixiar-nos amb preus inassumibles. 
Seguim! Pel dret a l’habitatge! #JaTenimEl30 #Hola30x100
[Cast] ¡Barcelona ya tiene el 30%!
A partir de ahora toda nueva construcción y gran rehabilitación deberá destinar el 30% a vivienda protegida  
El 23 de febrero la PAH de Barcelona, ​​el Observatorio DESC, la ABTS, la FAVB y el Sindicat de Llogaters i Llogateres presentamos en el pleno del Ayuntamiento de Barcelona una moción para ampliar el parque de vivienda asequible que se aprobó por unanimidad. Hace dos meses, después de un intenso proceso de trabajo con los grupos municipales y los servicios técnicos municipales, el mismo Pleno aprobó con el apoyo del 80% de los concejales -todos los grupos municipales menos el PP y Ciutadans- la modificación del Plan General Metropolitano para incluir vivienda asequible en las nuevas construcciones y grandes rehabilitaciones de toda la ciudad ya consolidada. Tras superar esta fase compleja y decisiva, y aunque el 30% ya era prácticamente una realidad, faltaba que la Generalitat lo aprobara definitivamente. Lo que parecía un sencillo trámite de validación ha resultado mucho más complicado, con hasta tres reuniones de trabajo previas, con el fin de activar de manera definitiva esta innovadora medida. Las entidades impulsoras hemos seguido el proceso en primera línea procurando garantizar que el 30% no se atascase.
Hoy, miércoles 5 de diciembre de 2018, por fin podremos celebrar su aprobación definitiva a la Subcomisión de Urbanismo Generalitat-Ayuntamiento. El grupo promotor de la medida hemos defendido en todo momento que la Generalitat avale y apruebe inmediatamente el 30% sin modificar el texto que ya estaba aprobado por el Pleno de Barcelona. Ante los mencionados retrasos, hemos exigido públicamente que se desbloqueara su aprobación definitiva con urgencia y al más alto nivel, ya que el 30% es una gran oportunidad en materia de vivienda en Barcelona y en toda Cataluña.
Respondiendo a esta llamada y al trabajo incansable de la ciudadanía, hoy podemos decir bien alto y orgullosas de la lucha que hay detrás, que ya tenemos el 30% en Barcelona y que ha venido para quedarse y extenderse. Numerosos son los municipios metropolitanos y de más allá que están trabajando en medidas similares: desde las entidades sociales animamos a seguir este camino y próximamente acompañaremos la extensión imparable del 30% en toda Cataluña.
Desde el grupo de entidades promotoras del 30% queremos expresar hoy nuestra inmensa alegría. De ahora en adelante, los edificios de más de 600 m² situados en suelo urbano consolidado y de obra nueva o de grandes rehabilitaciones, deberán poner el 30% de sus viviendas a precios asequibles, por debajo de los de mercado. Estamos hablando de ganar unas 400 viviendas protegidas del año: si el 30% se hubiera aplicado desde que es posible (2007) hoy tendríamos 4.000 viviendas protegidas más en la ciudad y 20.000 más en el área metopolitana. Imaginemos la aportación que podrá significar dentro de 30 años. Asimismo, no podemos obviar que esta aprobación se debería haber producido hace semanas, pero una vez más los ritmos de las administraciones no están a la altura de las necesidades sociales y la Generalitat se ha mirado con lupa el sistema de transitoriedad de la medida, retrasándola. Cabe destacar la gravedad de la situación, porque durante este tiempo han continuado entrando cientos de peticiones de licencias de obras que eludirán el 30%, problema que queríamos evitar con la suspensión de licencias, pero que varios partidos rechazaron en la aprobación inicial.  
La aprobación definitiva del 30% es un punto de inflexión, ya que es la primera vez que se aplica en Cataluña esta previsión de la Ley del derecho a la vivienda, que supone un verdadero cambio de paradigma en el urbanismo a nivel estatal. Hasta ahora la vivienda protegida sólo se podía situar en nuevas zonas de crecimiento, fuera de la ciudad (suelo urbanizable) o en zonas de grandes transformaciones internas (suelo urbano no consolidado: como el 22 @ o la Sagrera), por tanto en la ciudad construida era prácticamente imposible incluirla. Con el 30% podemos distribuir vivienda por debajo del precio de mercado y favorecer la cohesión urbana (los criterios de acceso a la vivienda protegida son extensibles al 75% de la población), igualando a las experiencias europeas más avanzadas. Ciudades como París o Viena ya aplican medidas similares, y por ello el parque de vivienda asequible es del 20% cuando en Barcelona y en el resto de Cataluña es del 1’5%.
Esta importante conquista por el derecho a la vivienda ha sido posible gracias a la lucha tenaz de las entidades sociales. En febrero llevamos la medida al Pleno en forma de moción, consiguiendo en los meses posteriores que la medida avanzara, superando los obstáculos y venciendo la inmensa presión que han desplegado los lobbies y los grandes poderes económicos inmobiliarios. Avisamos desde ya a quienes han tratado de tumbar al 30% que no vamos a permitir que nuevas presiones o recursos a los tribunales boicoteen este avance tan importante por el derecho a la vivienda.  
Reiteramos la importancia que la Generalitat vaya más allá y cumpla lo que ha anunciado públicamente, modificando la ley para que las viviendas protegidas no se puedan descalificar y vender, así como permitiendo que las viviendas resultado del 30% sean de alquiler y no de venta. Sólo en Barcelona tendríamos unos 200.000 viviendas protegidas (40% del parque) si no se hubiera vendido. También recordamos que esta medida por sí sola no resuelve el problema de la vivienda en nuestras ciudades y por tanto habrá que hacer muchas más pasos y cambios valientes, en favor de la gente y no de los especuladores.  Además de dar respuestas urgentes a los desahucios, acabar con las causas de la emergencia habitacional crónica que padecemos desde el estallido de la crisis y pinchar la burbuja del alquiler, la gentrificación y la expulsión de vecinas, no conseguiremos acabar con el problema de la vivienda si no hacemos pasos decididos para aumentar el parque de vivienda asequible. No podemos hacer que la creación del parque protegido dependa únicamente de los presupuestos públicos, porque no así no llegaríamos nunca a los niveles que necesitamos: es imprescindible que el sector privado empiece a asumir responsabilidades para resolver un problema que los implica, ya que obtienen enormes beneficios a partir de nuestros barrios ciudades, con enormes consecuencias sobre la vida de las personas.  
Finalmente, queremos dar las gracias a todo Barcelona para seguir a pie de calle: exigiendo responsabilidades a aquellos que para lucrarse pretenden expulsarnos de nuestras casas y barrios, o asfixiarse con precios inasumibles.
Seguimos! Por el derecho a la vivienda! # JaTenimEl30 # Hola30x100