Augmentar l’habitatge social a Bcn depèn de la coherència dels grups municipals

Dilluns 18 de juny la Comissió d’ecologia i urbanisme votarà la modificació del Pla General Metropolità que ha de permetre destinar un 30% de l’habitatge d’obra nova o gran rehabilitació a habitatge protegit

photo_2018-06-15_09-42-14El passat 23 de febrer el Ple de Barcelona va aprovar amb una majoria quasi unànime (tots els partits excepte el PP) la moció “Lloguer públic Barcelona” impulsada per una àmplia coalició d’entitats amb reconeguda trajectòria en la defensa del dret a l’habitatge de la societat civil barcelonina com són la PAH de Barcelona (Plataforma d’Afectats per la Hipoteca), l’Observatori DESC, la FAVB (Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona), l’ABTS (Assemblea de Barris per un Turisme Sostenible) i el Sindicat de Llogaters.
 
Per a fer realitat i activar les 4 mesures aprovades el Grup Promotor de la moció i els partits polítics representats al Ple hem realitzat tres reunions de treball els dies 11, 24 i 30 de maig. Les entitats impulsores vam fer aportacions destacades elaborant una proposta avançada i tècnicament solvent d’execució i calendari d’ara fins a finals del 2018. Els grups polítics han fet aportacions i també els tècnics d’urbanisme i habitatge del propi Ajuntament, que han validat totes les propostes. El full de ruta resultant de les reunions no ha modificat les mesures aprovades al Ple sinó que ha concretat eines sòlides i calendari per fer realitat les 4 mesures. 
 
El dilluns 18 de juny la Comissió d’ecologia i urbanisme votarà la modificació del Pla General Metropolità, que permetrà activar la primera mesura i una de les més rellevants de la moció: destinar el 30% dels habitatges dels edificis de nova construcció i els sotmesos a rehabilitació integral a habitatges protegitsPerquè aquesta primera mesura tiri endavant, de nou, es necessita una majoria qualificada de vots.
El proper dilluns arriba doncs la “prova de foc” per a la coherència de tots els grups polítics municipals que van votar “sí” al Ple del mes de febrer: Barcelona en Comú (BeC), Grup Municipal Demòcrata, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), Ciutadans (C’s) i la CUP Capgirem Barcelona. 
El que ens juguem és la possibilitat d’augmentar l’habitatge protegit a la ciutat construida i consolidada, ja que la Llei d’urbanisme actual només ho permet en zones de gran transformació o nou sòl urbanitzable (10 i 15% del sòl), a Barcelona una opció molt reduïda. Des de l’any 2007 la Llei del dret a l’habitatge permet fer-ho però no ha estat utilitzat encara enlloc, tot i que és perfectament aplicable a tot Catalunya. A ciutats com Nova York o París fa temps que s’aplica amb resultats molt positius, per això el  parc d’habitatge social és del 20% o fins i tot més elevat.
 
Tot i que algunes veus del sector immobiliari ja han posat el crit al cel, aquesta és una tècnica molt consolidada en l’urbanisme a casa nostra des de fa anys per assegurar la funció social de la propietat. A més, no obligaria als privats a cedir sòl o aprofitament urbanístic com passa en nous creixements de la ciutat, sinó que permetria que part d’aquests nous habitatges de la ciutat actual no siguin a preu de mercat lliure sinó a preu d’habitatges amb protecció oficial. Per tant, els privats no deixarien de guanyar diners amb la seva activitat econòmica, simplement 1 de cada 5 habitatges el cobrarien a preu social i col·laborarien a que l’habitatge sigui un dret i no una quimera a Barcelona. 
Per exemple, en una gran rehabilitació o nova construcció d’edifici de més de 5 pisos, un 30% dels habitatges, és a dir, 1 dels 5 habitatges, seria de protecció oficial. Amb aquesta mesura cada any aconseguirem 500 habitatges a un preu social a Barcelona.
Existeix un consens social molt ampli entorn la idea que augmentar el parc d’habitatge assequible és un element imprescindible per superar l’actual model d’accés a l’habitatge, cosa que no garanteix un accés assequible i estable per a àmplies capes de la població. Qui pot estar en contra de tenir més habitatge a preu assequible a Barcelona?
La ciutat i el dret a l’habitatge no poden esperar més! Barcelona té menys del 2% d’habitatge públic i 10 desnonaments al dia, un 85% n’és de lloguer, sense comptar els “desnonaments silenciosos de lloguer” i els de famílies que en veure’s al carrer han accedit precàriament a habitages buïts ocupant-los.
 
Per coherència i respecte al greu problema amb l’habitatge que està patint la ciutat, al que es va votar al Ple, i a les entitats que impulsem la moció, demanem un cop més la col·laboració i compromís de tots els grups municipals per assegurar que les mesures siguin implementades el més ràpid possible, començant per la primera, que cal aprovar amb urgència el proper dilluns. 
Dilluns arriba l’hora de la veritat, tot depèn ara de la voluntat dels grups polítics de Barcelona d’augmentar o no l’habitatge de lloguer social a la ciutat! La població, que és qui pateix vulneracions diàries del seu dret a l’habitatge, estarà ben atenta!
Cast:
    
[Titulo] Tenemos a tocar la posibilidad de aumentar sustancialmente la vivienda de alquiler social en Barcelona: ahora todo depende de la coherencia de los grupos políticos municipales
[Subtitulo] El lunes 18 de junio la Comisión de ecología y urbanismo votará la modificación del Plan General Metropolitano que permitirá destinar un 30% de la vivienda de obra nueva o gran rehabilitación a vivienda protegida
El pasado 23 de febrero el Pleno de Barcelona aprobó con una mayoría casi unánime (todos los partidos excepto el PP). El pasado 23 de febrero el Pleno de Barcelona aprobó con una mayoría casi unánime (todos los partidos excepto el PP) la moción “Alquiler público Barcelona” impulsada por una amplia coalición de entidades con reconocida trayectoria en la defensa del derecho a la vivienda de la sociedad civil barcelonesa como son la PAH de Barcelona (Plataforma de Afectados por la Hipoteca), el Observatorio DESC, la FAVB (Federación de Asociaciones de Vecinos y Vecinas de Barcelona), la ABTS (Asamblea de Barrios para un Turismo Sostenible) y el Sindicato de Inquilinos.
Para hacer realidad y activar las 4 medidas aprobadas, el Grupo Promotor de la moción y los partidos políticos representados en el Pleno hemos realizado tres reuniones de trabajo los días 11, 24 y 30 de mayo. Las entidades impulsoras hicimos aportaciones destacadas elaborando una propuesta avanzada y técnicamente solvente de ejecución y calendario de ahora hasta finales del 2018. Los grupos políticos han hecho aportaciones y también los técnicos de urbanismo y vivienda del propio Ayuntamiento, que han validado todas las propuestas. La hoja de ruta resultante de las reuniones no ha modificado las medidas aprobadas en el Pleno sino que concretó herramientas sólidas y calendario para hacer realidad las 4 medidas.
El lunes 18 de junio la Comisión de ecología y urbanismo votará la modificación del Plan General Metropolitano, que permitirá activar la primera medida y una de las más relevantes de la moción: destinar el 30% de las viviendas de los edificios de nueva construcción y los sometidos a rehabilitación integral a viviendas protegidas. Para que esta primera medida salga adelante, de nuevo, se necesita una mayoría cualificada de votos.
Barcelona en Comú (BeC), Grup Municipal Demòcrata, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), Ciutadans (C’s) i la CUP Capgirem Barcelona.
Lo que nos jugamos es la posibilidad de aumentar la vivienda protegida en la ciudad construida y consolidada, ya que la Ley de urbanismo actual solo lo permite en zonas de gran transformación o nuevo suelo urbanizable (10 y 15% del suelo), en Barcelona una opción muy reducida. Desde el año 2007 la Ley del derecho a la vivienda permite hacerlo pero no ha sido utilizado aún en ninguna parte, aunque es perfectamente aplicable a toda Cataluña. En ciudades como Nueva York o París hace tiempo que se aplica con resultados muy positivos, por eso el parque de vivienda social es del 20% o incluso más elevado.
Aunque algunas voces del sector inmobiliario ya han puesto el grito en el cielo, esta es una técnica muy consolidada en el urbanismo en Cataluña desde hace años para asegurar la función social de la propiedad. Además, no obligaría a los privados a ceder suelo o aprovechamiento urbanístico como ocurre en nuevos crecimientos de la ciudad, sino que permitiría que parte de estas nuevas viviendas de la ciudad actual no sean a precio de mercado libre sino a precio de viviendas de protección oficial. Por lo tanto, los privados no dejarían de ganar dinero con su actividad económica, simplemente 1 de cada 5 viviendas lo cobrarían a precio social y colaborarían a que la vivienda sea un derecho y no una quimera en Barcelona.
Por ejemplo, en una gran rehabilitación o nueva construcción de edificio de más de 5 pisos, un 30% de las viviendas, es decir, 1 de los 5 viviendas, sería de protección oficial. Con esta medida cada año conseguiremos 500 viviendas a un precio social en Barcelona.
Existe un consenso social muy amplio en torno a la idea de que aumentar el parque de vivienda asequible es un elemento imprescindible para superar el actual modelo de acceso a la vivienda, lo que no garantiza un acceso asequible y estable para amplias capas de la población. ¿Quién puede estar en contra de tener más vivienda a precio asequible en Barcelona?
¡La ciudad y el derecho a la vivienda no pueden esperar más! Barcelona tiene menos del 2% de vivienda pública y 10 desahucios al día, un 85% es de alquiler, sin contar los “desahucios silenciosos de alquiler” y los de familias que al verse en la calle han accedido precariamente a viviendas vacías ocupándolas.
Por coherencia, y respecto al grave problema con la vivienda que está sufriendo la ciudad, a lo que se votó en el Pleno, y a las entidades que impulsamos la moción, pedimos una vez más la colaboración y compromiso de todos los grupos municipales para asegurar que las medidas sean implementadas lo más rápido posible, empezando por la primera, que debe aprobarse con urgencia el próximo lunes.
¡El lunes llega la hora de la verdad, todo depende ahora de la voluntad de los grupos políticos de Barcelona de aumentar o no la vivienda de alquiler social en la ciudad! ¡La población, que es quien sufre vulneraciones diarias de su derecho a la vivienda, estará bien atenta!
Anuncis

El Grup Promotor de la moció #LloguerPúblicBcn fa públics els avenços del grup de treball amb els partits i el calendari per fer-la efectiva

Aquest matí s’ha dut a terme la segona reunió per concretar l’activació de les mesures de la moció. La col·laboració i compromís dels grups polítics és fonamental per engegar les mesures i veure resultats.

20170404_apartaments.jpgLa moció per a l’ampliació del parc públic d’habitatge té per objectiu activar el més aviat millor noves eines existents però desaprofitades per donar resposta a l’emergència habitacional que patim a Barcelona, a la manca d’habitatge de lloguer públic i als efectes de l’especulació i expulsió de veïnes que viu la ciutat. 
Després de la seva aprovació al Ple del passat 23 de febrer per la immensa majoria dels grups municipals (tots menys el PP), s’ha creat un grup de treball per endegar la implementació de les mesures incloses al text. El grup de treball reuneix tots els grups municipals de la ciutat, així com les entitats impulsores: la PAH de Barcelona (Plataforma d’Afectats per la Hipoteca), l’Observatori DESC, la FAVB (Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona), l’ABTS (Assemblea de Barris per un Turisme Sostenible) i el Sindicat de Llogaters. 
El grup de treball, responsable d’assegurar l’execució de les 4 mesures aprovades ,es va reunir per primera vegada el passat 11 de maig. La proposta per activar-les va ser ben rebuda pels grups municipals però davant la falta d’aportacions tècniques concretes, aquell mateix dia es va fixar una nova data pel dia 24 de maig.
L’objectiu avui era treballar les aportacions de tots els grups polítics i tancar la forma d’aplicar les mesures de la moció. De nou, el Grup Promotor ha fet aportacions importants elaborant una proposta molt avançada i tècnicament solvent d’execució i calendari d’ara fins a finals de l’any.  Per a la materialització en polítiques concretes és fonamental comptar amb el compromís dels grups polítics municipals.
La nostra valoració d’aquesta trobada és positiva en relació als avenços a través del treball conjunt i constructiu amb els grups que hi han participat (el Govern, el GM CUP – Capgirem Barcelona i el regidor no adscrit de Demòcrates de Catalunya), els quals han mostrat la seva conformitat amb la proposta d’implementació que ha posat sobre la taula el grup promotor. Volem ressaltar la presència d’aquests tres grups com a exemple de compromís polític envers amb la ciutadania per explorar totes les vies possibles per incrementar el parc de l’habitatge públic i poder fer front a la situació d’emergència habitacional, estem segur que la resta de grups municipals que van aprovar la moció s’afegiran a la següent convocatòria dels grups de treball.
No obstant, hem de lamentar l’absència de la resta de grups (PDeCAT, PSC, ERC, C’s i PP), que sí que van assistir a la primera trobada i que ens ha sorprès, ja que tots els grups tenien la convocatòria i la documentació del grup promotor des de l’11 de maig i en canvi han confirmat la seva absència a menys de 24 hores de la reunió, motiu pel qual hem insistit fins el darrer moment en la conveniència de participar-hi. Els grups del PSC i ERC han mostrat voluntat de buscar noves dates tot i no assitir-hi avui. També volem manifestar la falta d’aportacions per parts dels grups municipals PDeCAT, ERC, PSC i PP que no han retornat cap documentació o valoració de les mesures. Els únics que ho han fet han estat el Govern, la CUP i C’s.
La nostra proposta d’implementació no ha modificat les mesures aprovades al Ple sinó que hem fet un pas més posant sobre la taula les eines sòlides i viables, així com un calendari realista però urgent per tal d’activar-les. És per això que mantenim el calendari previst perquè la ciutat i el dret a l’habitatge no poden esperar. Per coherència i respecte al greu problema amb l’habitatge que està patint la ciutat, al que es va votar al Ple, i a les entitats que impulsem la moció i no podem entrar en una dinàmica d’allargar eternament l’apicació real de les mesures i de veure els resultats concrets. És per això que exigim la col·laboració i compromís de tots els grups municipals per assegurar que les mesures siguin implementades el més ràpid possible. 
El proper pas que proposem al grup de treball és una reunió tècnica pel proper 30 de maig que s’ha acordat a la reunió d’avui on els tècnics municipals presentaran la informació necessària per concretar les mesures. Amb marge suficient per agendar-la i tenint en compte les absències d’avui, no assistir a dues trobades seguides necessàriament haurà d’ésser entès com un missatge d’obstaculització de l’activació de la moció. Estem obertes també a reunions bilaterals amb tots els grups per poder avançar conjuntament a fer efectiva la moció en el calendari establert, però no ens podem permetre endarrerir irresponsablement l’aplicació de les mesures aprovades i deixar escapar l’oportunitat d’augmentar el parc d’habitatge assequible a la ciutat. 
El que ens estem jugant actualment a Barcelona és el dret a l’habitatge i a la ciutat de vàries generacions. És necessari estar a l’altura i apostar per un canvi de paradigma, posant la funció social de l’habitatge en primer pla i aconseguint la corresponsabilitat dels operadors privats, els públics i de tota i la ciutat. 
Més de 5000 habitatges aportats pels privats serien ara de lloguer assequible si des del 2007 s’hagués aplicat la primera mesura de la moció, podríem actuar contra l’expulsió de veïnes pel turisme i la degradació dels edificis amb la segona i tercera mesura en marxa, i amb la quarta els edificis públics buits serien per habitatge assequible. Ara tenim l’oportunitat i la responsabilitat de fer-ho efectiu. Hem de poder garantir poder viure a la nostra ciutat i equiparar-nos a ciutats europees on el parc d’habitatge públic és del 20% o fins i tot més elevat.
Seguim. Fins que la moció #LloguerPúblicBcn sigui una realitat!

Galeria d’imatges del 2n Fòrum Veïnal sobre Turisme

A falta de temps per a una valoració pausada com cal, i encara sota els efectes d’una eufòria indissimulable, publiquem un petit resum gràfic del què ha sigut aquest fòrum i enviem arreu agraïments per les moltíssimes persones que d’una manera o altre han fet molt o poc perquè aquesta bogeria tan grata sigui possible. Sense vosaltres no podem… ni sabem… ni volem.Roda de premsa de presentació de 2n Fòrum Veïnal

P1090792

Convocatòria recolzada pels nodes de la xarxa SET presents al fòrum

P1090794

Reunió de treball oberta al públic: pensant la xarxa col·lectivament

P1090795

Jugant amb paraules i conceptes

P1090802

La delegació palmesana

P1090804

La Ruta del Turisme Extractiu de Barcelona es va veure adornada per aquests 3 models d’enganxina: la ja clàssica TOURISM KILLS THE CITY, la de CIUTAT PER A QUI L’HABITA i la novetat d’ATUREM EL TURISME EXTRACTIU

P1090806

1ª PARA DE LA RUTA: DEVASTACIÓ DE L’ECOSISTEMA: CREUERS per María García i Albert Ferré d’Ecologistes en Acció: el sector privat i el port

P1090807

Les ciutats amb més creuers (Málaga, Venezia, Barcelona, Palma i València) van representar cadascun dels 5 grans creuers presents al Port de Barcelona el mateix dia

P1090810

Acabada la primera parada, es camina sota el sol

P1090815

2ª PARADA: DESPLAÇAMENT FORÇAT DE VEÏNAT I DESPOBLACIÓ, per Mariona Naudin de Resistim al Gòtic i per les veus de l’expulsió

P1090817

Mentre la Mariona llegia la distòpia ‘Barcelona 2050’, les veus anaven com han sigut expulsades (o com han expulsat)

P1090819

PARADA 3: EXPLOTACIÓ DE LA MÀ D’OBRA: ELS FREE TOURS, per l’Ariadna d’Exploitaiton Tours (l’Ariadana és guia turística habilitada amb experiència contrastada en Free Tours)

P1090821

L’Ariadana es va ficar a l’altra banda de la seva experiència, pensant des de la lògica extractivista de la companyia Exploitation Tours

P1090823

Camí de la 4ª parada, ens trobem un camí estret (d’uns 30cm d’amplada) en un carrer vianant de varis metres: és el camí veí… perquè el carril guiri n’ha invadit ja el 90% (una mica com passa a tot el centre)

P1090824

És obra del gran Clive, qui irromp en el grup amb la fregona humida oferint un rentat de cervell gratuis: FREE BRAINWASHING!

P1090828

PARADA 4: USOS DEL TERRITORI: MASSIFICACIÓ I BANALITZACIÓ DE L’ESPAI URBÀ (intervenció sorpresa) El Clive pinta al terra amb aigua un quadrat veí “de tranquil·litat”: quan una veïna no pot més de tanta massificació, hi entra i es pot relaxar. Immediatament, els turistes necessiten absolutament entrar-hi!

P1090838

PARADA 5: MONOCULTIU ECONÒMIC: TEMATITZACIÓ DEL TEIXIT COMERCIAL, per Àlex de Gràcia On Vas? Com el teixit comercial es turistitza i especialitza en usos inútil i molestos per al veïnat

P1090841

PARADA 6: GOVERN I LOBBIES: L’INTERÈS PRIVAT CAMULAT DE PÚBLIC, per la revista Masala. L’urbanisme com a eina per retorçar l’interès públic fins posar-lo al servei d’interessos privats, o sobre l’hotelcràcia a Barcelona

P1090845

Temps de descans: dinar, taller de seriegrafia… roba estesa al Forat de la Vergonya

P1090856

Taller sobre accions #StopCreuers: l’experiència de Venezia, el coneixement de la gent que coneix el port; pensant com aturem l’extractiva indústria creuerística

P1090863

Imprescindible xerrada de l’Ernest Cañada (Alba Sud): causes i mecanismes de la precarització del treball turístic

P1090865

Després de tantíssima feina, a relaxar-se: festeta a l’ex-anti-plaça

P1090873

La impecable actuació de lxs Iaioflautes va conclure de manera apoteòsica amb el ‘Grândola, Vila Morena’ (amb l’ajuda de la nostra convidada de Lisboa, Leonor)

P1090879

Després, DJ Andrea Effequattro i Valentina van posar ritme i so amb els seus temassos a un dels moments més bonics de tot el fòrum: informalitat, sociabilitat, relax, intercanvis de contactes, projectes de futur… les millores idees sorgeixen sovint al bar! (o a la plaça…)

P1090880

Encara hi va haver temps per deixar testimoni del pas del fòrum per aquest lloc

P1090881

El mur de la plaça, que ja és tot un collage, va rebre el mateix tractament que la seu de Turisme de Barcelona la setmana passada… però amb molt més carinyo.

Roda de premsa: presentació del 2n Fòrum Veïnal sobre Turisme amb presència de representants de dotze nodes de la xarxa SET

Dos anys després de la primera edició, celebrem aquest cap de setmana el 2n Fòrum Veïnal sobre Turisme, un esdeveniment auto-organitzat i auto-fjpginançat per treballar col·lectivament la crítica, l’anàlisi i la proposta d’alternatives a un model turístic i econòmic que està acabant amb les ciutats.rdp_fòrum_SET2.png

La jornada de divendres 18 estarà dedicada a la xarxa SET, nascuda tot just fa 3 setmanes. En aquest temps ja ha crescut en dos nodes més amb les noves adhesions de Firenze i d’Eivissa. Representants de fins a 12 nodes seran presents a la roda de premsa per tal d’explicar la seva situació i les motivacions per adherir-se a la xarxa SET. Per la tarda, la Lleialtat Santsenca acollirà una reunió de treball oberta al públic per definir futures accions de la xarxa SET, seguida pel debat organitzat per Alba Sud i La Hidra sobre el paper dels moviments anti-turistització.

La jornada de dissabte 19 estarà dedicada a Barcelona. Pel matí tindrem una ruta crítica per Ciutat Vella, centrada en el sector turístic com a indústria extractiva. Dedicarem la tarda a aprofundir en certs aspectes de la indústria turística (com la relació amb els recursos naturals i les condicions laborals) mitjançant tallers i xerrades que tindran lloc al Casal de Barri Pou de la Figuera i Casal de Joves Palau Alòs.

Primera reunió de treball del Grup Promotor amb els grups municipals per implementar la moció per ampliar el parc públic d’habitatge a Barcelona

Avui s’ha constituït el grup de treball per concretar de forma urgent l’activació de les mesures que inclou la moció aprovada al mes de febrer. 

El passat 13 de febrer la PAH de Barcelona (Plataforma d’Afectats per la Hipoteca), l’Observatori DESC, la FAVB (Federació d’Associacions de veïns i veïnes de Barcelona), l’ABTS (Assemblea de barris per a un turisme sostenible) i el Sindicat de Llogaters, vam presentar púbicament una moció municipal per a l’ampliació del parc públic d’habitatge. Aquesta moció vol activar noves eines per a donar resposta a l’emergència habitacional que patim a Barcelona i que s’ha vist agreujada per la bombolla especulativa dels preus del lloguer que ha provocat un increment del preu mitjà del lloguer d’un 24% en els darrers tres anys, arribant fins al 66% en alguns barris. A això cal afegir els efectes de la compra d’edificis sencers per part de fons d’inversió, que provoquen desnonaments i expulsió de veïnes: dels 12.322 desnonaments que ha patit Barcelona en els darrers 3 anys, el 84% són de lloguer. La moció també busca revertir la tendència negativa històrica a casa nostra de no prioritzar l’habitatge protegit de lloguer: el poc habitatge protegit existent, l’hem perdut perquè era de compra i no de lloguer.

Aquesta situació, provocada per l’última reforma de la Llei d’Arrendaments Urbans (LAU) i per una legislació i polítiques que faciliten l’especulació amb l’habitatge i mai ha promogut l’habitatge social, fa que Barcelona tingui grans dificultats en reallotjar a les persones desnonades o per facilitar l’accés assequible a l’habitatge a tota la població eb comptar, només, amb un parc públic de lloguer que ronda l’1%, molt lluny del 15% o 20% que acumulen altres ciutats europees, i que és l’objectiu al que cal tendir, per sentit comú i perquè la Llei del dret a l’habitatge catalana això ho marca.

La moció aprovada al Ple de l’Ajuntament de Barcelona el 23 de febrer de 2018 amb els vots a favor dels grups municipals de Barcelona en Comú, Grup Municipal Demòcrata, Ciutadans, Esquerra Republicana de Catalunya, Partit dels Socialistes de Catalunya, CUP Capgirem Barcelona, Regidor no adscrit  i amb els vots en contra del Partit Popular de Catalunya, inclou mesures clares, valentes i efectives per revertir aquesta situació. Les nostres demandes són perfectament viables, ja que es basen en esprémer les lleis vigents, com la Llei catalana del dret a l’habitatge i en replicar els models d’habitatge públic que ja estan funcionant en altres capitals europees, com París i altres grans ciutats com Nova York:

  1. Destinar el 30% del sostre dels edificis de nova construcció i els sotmesos a rehabilitació integral a habitatges protegits de gestió pública i municipal.

  1. Regulació de la implantació d’establiments d’allotjament turístic (així com d’albergs de joventut) i d’habitatges d’ús turístic (HUTs) i reserva de l’equivalent del 40% del seu sostre a habitatge públic en un altre edifici dins del mateix districte.

  1. Declaració de certes zones de la ciutat com a Àrees de Conservació i Rehabilitació a partir d’un informe previ en l’àmbit de tot el municipi.

  1. Conversió d’edificis de titularitat pública destinats a usos no residencials en edificis d’ús residencial

  1. Implementació d’un grup de treball específic que asseguri l’execució, revisió i fiscalització de totes aquestes iniciatives, i que el citat grup de treball estiguiintegrat per les entitats promotores de la moció i pels grups municipals.

Avui, divendres 11 de maig, s’ha constituït el grup de treball per concretar de forma urgent l’activació de les mesures que inclou la moció aprovada, on han assistit tots els grups municipals de la ciutat.

A la reunió hem presentat, als grups polítics municipals, una proposta tècnica efectiva i solvent per a activar ja les mesures de la moció. Per a fonamentar la nostra proposta hem fet diverses consultes a expertes en habitatge, arquitectura i urbanisme, per tant, tenim la seguretat que la proposta d’implementació és rigorosa, viable  i molt ben fonamentada jurídicament. 

A més el document que hem aportat és una passa més de la societat civil i dels moviments socials en la línia d’aportar solucions reals al problema de l’habitatge. Tant la moció com la proposta d’implementació contenen noves mesures no utilitzades de les lleis actuals o d’altres que s’han utilitzat de forma tímida i desfasada respecte les dinàmiques de mercantilització de l’habitatge que patim actualment.

La nostra proposta ha estat ben rebuda pels grups, tot i que no hi ha hagut moltes aportacions tècniques: per això hem emplaçat als grups a una segona i darrera reunió del grup de treball el proper 22 de maig, que ha de servir per tancar la forma d’aplicar les mesures de la moció.

De nou som en un moment clau i cal que tots els grups polítics representats al Ple, demostrin responsabilitat per acomplir el que van votar i va ser aprovat, doncs és el que necessita la ciutat. Ara cal que els grups municipals facin aportacions a la proposta que les entitats hem posat sobre la taula, les quals esperem rebre en els propers dies.

Des del Grup Promotor de la moció treballarem decididament perquè la moció aprovada al Ple acabi essent una realitat i que la població de Barcelona percebi els seus resultats reals: més habitatge de protecció oficial de lloguer i mesures decidides per protegir el dret a l’habitatge, contra la gentrificació i l’exclusió 

#SenseExcuses volem #LloguerPúblicBcn

Programa del 2n Fòrum Veïnal sobre Turisme (18 i 19 de maig)

2 anys després de 1r Fòrum Veïnal sobre Turisme, i només algunes setmanes després de la presentació pública de la xarxa SET de 15 ciutats i regions del Sud d’Europa davant del Turisme, barregem totes dues experiències i us convidem a dues jornades de tallers, xerrades, debats, treball, una ruta crítica i moments d’esbarjo i sociabilitat.

Inscripcions aquí.

poster_DEF_A4_2.png
El programa serà aquest:
– la primera jornada serà més orientada a la xarxa SET, amb la presència assegurada de 8 nodes i la resta per confirmar, amb una trobada de treball oberta a la participació de totes i tots i el debat entre moviments anti-turistització organitzat per La Hidra i Alba Sud
– la segona jornada estarà més centrada a Barcelona, amb la Ruta del Turisme Extractiu a Barcelona (aviat, més informació), un dinar popular a un espai de rellevància combativa i veÏnal com el Forat de la Vergonya i una tarda d’interessants tallers i xerrades.
Conclourem el dissabte vespre amb música, cervesetes i altres cures.
Esdeveniment absolutament gratuït, auto-organitzat i auto-finançat, volem agraïr la col·laboració d’Alba Sud i La Hidra Cooperativa, el Casal de Barri Pou de la Figuera i el Casal de Joves Palau Alòs, així com de totes les persones i entitats que participen i col·laboren. Tot plegat és un sobre-esforç col·lectiu que, n’estem convençudes, valdrà molt la pena. Us esperem!
programa_corregido.png

Roda de premsa: presentació de la xarxa #SETnet, del seu manifest fundacional i del 2n Fòrum Veïnal sobre Turisme (18 i 19 de maig)

Aquest matí, organitzacions membres de l’ABTS i altres que també s’han adherit al manifest fundacional de la xarxa #SETnet hem presentat en roda de premsa la xarxa i el manifest. També hem anunciat el 2n Fòrum Veïnal sobre Turisme (dies 18 i 19 de maig, aviat més informació).

Aquí teniu el manifest en català, castellà i anglès.

photo_2018-04-26_13-21-11photo_2018-04-26_13-24-31

poster-02.png

 

 

Xarxa SET de ciutats del Sud d’Europa front la Turistització: presentació en roda de premsa el 26/4 a Sant Antoni

A diferents ciutats i regions del Sud d’Europa estem veient i vivint moviments de denúncia, mobilització i resistència davant els processos de turistització que s’hi estan produint. Entitats i col·lectius d’algunes d’elles (Venezia, València, Sevilla, Pamplona, Palma, Lisboa, Málaga, Malta, Madrid, Girona, Canarias, Donostia / San Sebastián, Camp de Tarragona, Barcelona) hem anat trobant-nos en diferents esdeveniments des de fa al menys un any i mig, amb la finalitat de compartir i intercanviar experiències i coneixements.

mapFruit d’aquestes trobades i comunicacions, hem entès la necessitat de teixir una xarxa de ciutats i regions afectades per la turistització, de territoris que s’alcen contra aquests processos. El primer pas ha sigut doncs la confecció d’aquest manifest fundacional, que al llarg d’aquesta setmana es presenta als diversos indrets esmentats.

És coneguda la postura de l’ABTS, radicalment oposada a l’actual model de ciutat, econòmic i turístic. De la mateixa manera que fa gairebé 3 anys l’assemblea va néixer per enfrontar no ja a nivell de barri sinó de ciutat una indústria global, ara tornem a enxarxar-nos a dins l’àmbit Sud d’Europa amb la mateixa fi.

Les diferents ciutats membres de la xarxa SET van fent presentacions locals a partir d’aquesta setmana. Les primeres tindran lloc a Venezia i Donostia avui mateix, dimarts 24/4, Palma ho farà demà dimecres 25, i a Barcelona presentarem la iniciativa en roda de premsa aquest dijous 26/4 a les 11:00 a l’Espai Veïnal Calàbria 66. Hi esteu totes convidades.

Hem escollit el barri de Sant Antoni per ser actualment un dels exemples més paradigmàtics de turistització i gentrificació. Per posar només un petit exemple, recordem que d’aquí menys d’un mes reobre el mercat de Sant Antoni, tancat durant molts anys. En canvi, allò que havia de ser una bona notícia per a les veïnes és percebut amb recel posat que, sota la creixent pressió turística que està patint el barri, aquesta millora es veu com una autèntica amenaça en forma de potencial icona turística i, en el pitjor dels casos, una Boqueria II.

Barcelona i Palma unides en protesta contra els mega-creuers

Barcelona i Palma s’uneixen en la primera protesta conjunta contra la indústria de creuers amb motiu de la arribada del “Symphony of the Seas”, el creuer més gran del món. Les organitzacions denuncien que aquest mega-creuer portarà més contaminació i 180.000 creueristes que se sumaran a la massificació turística que ja pateixen les dues ciutats.

L’Assemblea de Barris per un Turisme Sostenible, la Plataforma per la Qualitat de l’Aire i la Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona, juntament amb els col·lectius de l’Assemblea 23-s (que va organitzar la manifestació del setembre passat a Palma amb el lema «Fins aquí hem arribat, aturem la massificació turística»), han convocat mobilitzacions els dies 7 i 8 d’abril, dates en què el creuer farà la seva primera escala Barcelona i Palma respectivament.

Barcelona 7 d’abril a les 16:30 al Portal de la Pau

Palma 8 d’abril a les 12:00 a l’Estació Marítima. Davora parada BUS núm 1.

Les protestes de Barcelona i Palma no són un cas aïllat. Les mobilitzacions locals contra el turisme de creuers es donen a escala mundial, en nombrosos ports des del Carib fins al Mediterrani, passant per l’Àrtic.

Es tracta de l’expansió d’un mateix patró global que, operat per capitals internacionals, concentra beneficis astronòmics i externalitza enormes costos sobre les poblacions i el medi ambient. Aquests mega-creuers emeten grans concentracions de contaminants que afecten l’aire que respiren, especialment, els barris propers al port. Es tracta d’un dels segments responsables de la massificació turística amb les conseqüències conegudes en termes de saturació de l’espai públic, de la mobilitat rodada, a peu i en transport públic, de desaparició del comerç de proximitat, explotació laboral, tematització de la ciutat, expulsió del veïnat, etc.

Les reivindicacions socials contra la turistització de les ciutats, Palma i Barcelona, durant els últims anys han aconseguit obrir el debat sobre la insostenibilitat del turisme massiu que pateixen i que actualment hi hagi debat obert, social i polític, sobre la urgència de canviar aquest model. Però aquest consens no s’ha traduït en polítiques, com mostren les xifres de creixement en ambdues capitals. En el cas de Barcelona amb 2,7 milions de creueristes en el 2017 , encapçalant el primer lloc del sector a Europa i la Mediterrània. En el cas de Palma, el 2017 varen ser 1,67 milions de creueristes, i preveu arribar as 1,75 aquest 2018 d’acord amb les previsions de Puertos del Estado. Les organitzacions denuncien que no només no s’ha produït cap gir sinó que les dues ciutats estan potenciant de forma exponencial aquest turisme .

Les entitats van realitzar una primera acció ahir devant del creuer al Port de Barcelona per anunciar la mobilitzacions del cap de setmana, amb la protesta «STOP CRUISES BCN» en presència d’alguns mitjans de comunicació.

 

 

 

 

Symphony of the Seas NOT WELCOME: 7/4 16:30 Portal de la Pau, manifestació #StopCreuers

L’endemà, mobilització en el mateix sentit a Palma. A Barcelona, la Plataforma per la Qualitat de l’Aire, la FAVB i l’ABTS convoquem a una manifestació amb motiu de la primera sortida regular (després passarà per la ciutat un cop al mes) del Symphony of the Seas, el creuer més gran al món, i contra la indústria de creuers en general per raons de contaminació ambiental i de massificació turística de la ciutat, amb les conseqüències conegudes en termes de saturació de la mobilitat rodada, a peu i en transport públic, desaparició del comerç de proximitat, explotació laboral, tematització de la ciutat, expulsió del veïnat, etc.

Un element a destacar és la coordinació amb diferents organitzacions de Palma i de Mallorca, territoris que pateixen processos de sobre-explotació turística molt similars als de Barcelona. Concretament, Palma és la segona escala de la ruta mediterrània del Symphony of the Seas, i la ciutat es mobilitzarà també diumenge 8 d’abril a les 12h a l’Estació Marítima.

SYMPHONY.png

Ara fa 2 anys, va tenir lloc al Portal de la Pau la primera manifestació contra la indústria de creuers a Barcelona. Un mes després, l’arribada del Symphony of the Seas, l’aleshores creuer més gran del món, va provocar a les xarxes socials i a la ciutat una onada d’indignació que va desembocar en una manifestació de malvinguda que acapararia pàgines web i de premsa.

Continua llegint