Valoració del PEUAT

Recentment el Gremi d’Hotelers ha presentat un recurs contenciós-administratiu contra el Pla Especial Urbanístic d’Allotjaments Turístics (PEUAT) que va aprovar l’Ajuntament de Barcelona el passat mes de gener. Això evidencia, una vegada més, que la voluntat del lobby hoteler no és altra que continuar creixent, sense tenir en compte les veïnes i els veïns de la ciutat.

El PEUAT era imprescindible per a aturar la “barra lliure” dels governs municipals anteriors, que ens han portat a la situació de saturació i caos actual, totalment negativa per a la ciutat i el seu veïnat; fins i tot per al propi sector turístic.

Tot i així, cal deixar clar que es trata d’un PEUAT insufficient ja que, en lloc d’afrontar el problema real de la saturació turística, permet un creixement del nombre d’allotjaments turístics, la qual cosa continuarà agreujant la situació.

El problema de la saturació turística i del seu impacte negatiu en la vida de la gent que viu a Barcelona no es redueix només als pisos turístics o a alguns barris concrets, sinó que afecta a tots els tipus d’allotjaments turístics i al conjunt de la ciutat. Per aquesta raó creiem que els partits que han aprovat el PEUAT no han estat prou valents per adoptar la veritable solució, que és el decreixement i la dessaturació.

Donada l’actual situació, considerem oportú fer tres apunts:

1. El PEUAT no mira Barcelona com un conjunt, i la divisió en zones continua permetent un creixement turístic que la ciutat no es pot permetre. No se soluciona el problema; s’atura una mica l’empitjorament però la saturació continuarà.

2. Si el PEUAT només dura quatre anys, no haurà servit de res. En el PEUAT no es contempla ni es fa cap referència a les llicències ja donades que, d’acord amb la informació que tenim, és de 11.337 places a tots els barris més les 11.625 concedides pel PEUAT. El creixement “real” en els propers 4 anys i mig, doncs, serà de 22.962 places.

 1. Des de l’ABTS considerem necessari crear una Comissió de Seguiment, formada per veïns i veïnes que es reuneixi trimestralment amb l’Òrgan de Gestió del Cens i que exerceixi un control rigorós del compliment del PEUAT i dels mecanismes d’inspecció i sancions que s’estableixin.

Trobem també pertinent esmentar les principals necessitats que no queden legislades en el PEUAT però que en canvi l’han d’acompanyar:

– Cal reforçar el sistema d’inspeccions i sancions.

– Exigim reformes legislatives que preveguin la retirada de llicències quan es puguin demostrar un determinat número d’infraccions o que hagin comès un mínim de sancions.

– Rebutgem que s’introdueixi el Bed and Breakfast a Barcelona, a través del Decret de la Generalitat.

El PEUAT ha estat un pas endavant perquè que la situació actual és d’emergència i totalment insostenible, però encara està molt lluny del que necessita la ciutat i el seu veïnat.

Valoració del PEUAT

En primer lloc, des de l’ABTS tot i ser conscients que la saturació continuarà ja que no es soluciona el problema sinó que frena una mica l’empitjorament, creiem que és positiu que s’hagi aprovat el PEUAT, i si bé no es preveu que hi hagi decreixement turístic a la ciutat de Barcelona, si que fa pensar que hi haurà una forta limitació en el creixement sempre que es mantingui en el temps. Si el PEUAT només dura quatre anys, no haurà servit de res.

Ara bé, malgrat la limitació pel que fa al creixement, el cert es que tot i el PEUAT, el creixement hoteler en els propers anys serà molt superior a la dels darrers anys.

Creiem que és molt important destacar que en el PEUAT no es contempla ni es fa cap mena de referència a les llicències ja donades, que d’acord amb la informació que tenim és de 11.337 places a tots els barris més les 11.625 concedides pel PEUAT: El creixement “real” en els propers 4,5 anys serà de 22.962 places (el creixement de les places turístiques en els propers 4 anys serà superior en més de 6.000 places d’establiments d’allotjament turístic al creixement dels 4 anys anteriors a la moratòria). (si tenim en compte que els 4 anys anteriors al PEUAT el creixement de places turístiques va ser de 6.000, la previsió de creixement dels propers anys és desmesurada)1

En el darrer article del PEUAT es preveu la creació d’un Òrgan de Gestió del Cens, que cada vegada que es vulgui implementar o ampliar alguna activitat turística a la ciutat de Barcelona, haurà de realitzar un informe previ en el que es comprovarà el compliment de les condicions concretes per la implementació o ampliació de l’establiment de la Zona Especifica, Àrea de Tractament Específic o Eix Principal de que es tracti.

Aquest Òrgan de Gestió del Cens únicament vetlla pel compliment de les condicions d’implementació, però la realitat es que servirà pels nous establiments però no serà un òrgan inspector i sancionador que vetlli pel compliment del PEUAT. Cal pensar que el PEUAT regula més aspectes que les noves llicències, com per exemple les disconformitats, trasllats de llicències, els convenis entre centres docents i residències d’estudiants, etc…

És per tot això que des de l’ABTS creiem important i necessari crear una Comissió de Seguiment, formada per veïns i veïnes que es reuneixi trimestralment amb aquest Òrgan de Gestió del Cens i que exerceixi un control dels següents temes:

 • En primer lloc, cal estar molt pendents de qualsevol Pla Especial que s’aprovi. S’han d’exigir garanties de control perquè entenem que els plans especials són una manera encoberta a la creació de noves places turístiques en determinats emplaçaments, fins i tot incomplint amb alguna norma.

 • Manifestem el malestar amb la incorporació de l’apartat d) de l’article 9.1, que preveu la possibilitat d’implantar establiments de capacitat no superior a les 50 places en carrers de 6 a 8 metres. Malgrat sigui necessari, prèvia la seva implementació, la tramitació d’un Pla Especial, entenem que aquesta possibilitat no s’hagués hagut de contemplar, ja que no es preveuen garanties suficients.

 • En aquest mateix sentit, l’article 10.2 del PEUAT relatiu a les condicions per a edificis de més de 350 places, és molt poc concret i deixa la porta oberta a la interpretació, sense donar garanties reals de que es farà un Pla adequat que compleixi amb la normativa.
  11

 • En la mateixa línia trobem el article 11, relatiu a les condicions específiques de les residencies col·lectives docents, que també requereix un pla especial urbanístic.

 • En l’article 11.2 exigeix que les residencies col·lectives temporals tinguin un conveni amb la institució docent i que aquest estigui vigent. Des de l’ABTS aquest punt es considera positiu però a la vegada insuficient: caldria implicar a les Universitats perquè actuïn quan hi hagi molèsties i estendre la responsabilitat a les Universitats quan aquestes molèsties siguin ocasionades per les residencies quan aquestes actuïn com albergs.

 • L’article 12 estableix que els allotjaments docents puguin actuar com albergs si compleixen les condicions que estableix el PEUAT en l’article 9 i també pel que fa a les zones. Des de l’ABTS es considera que caldria mantenir diferenciades les activitats.

En tot allò relacionat amb residències col·lectives temporals, caldrà que la Comissió de Seguiment exerceixi un control més acurat ja que aquests establiments poden ser dels més perillosos pel que fa a la creació de noves places turístiques “encobertes”.

 • Pel que fa a l’article 14 de la normativa del PEUAT, relatiu a “Aplicació de les determinacions establertes per a les diferents zones (ZE), Àrees de Tractament Específic (ATE) i Eixos Principals, en primer lloc des de l’ABTS es vol manifestar l’absoluta disconformitat amb aquest punt, que es una novetat que no estava inclosa al text inicial i entenem que pot ser molt perjudicial. Així mateix, es plantegen certs dubtes: el dubte principal és si en tot allò relacionat amb els Eixos principals, es respecten les Zones Especifiques, que si bé se sobreentén, no consta enlloc.

 • Pel que fa als establiments turístics que es trobin en situació de disconformitat, caldrà 1estar molt atents a les obres que es realitzin, i sobretot vigilar que no s’augmentin les places turístiques. En cap cas es podran augmentar les places turístiques, però malauradament hi ha el temor que darrera unes simples obres d’adequament, etc… es pugui amagar un increment de places turístiques.

 • En relació a l’article 17 del PEUAT, des de l’ABTS es vol reiterar el malestar ja que la postura des de l’inici, sempre ha estat el decreixement turístic a tota la ciutat de Barcelona, per tant qualsevol zona que no sigui la 1, entenem que suposa un perjudici per la ciutat i en conseqüència pels veïns i veïnes.

En aquesta zona en la que el PEUAT preveu un creixement sostingut caldrà vigilar moltíssim la creació de noves places i sobretot les condicions de creixement, que d’acord amb el previst a l’article 17.2, les condicions que s’estableixen s’han de complir de forma conjunta.

 • L’article 18 regula la zona 4. En relació amb aquesta zona, l’ABTS tampoc no hi està d’acord ja que, de la mateixa manera que s’ha exposat al punt anterior, la posició és de decreixement a tota la ciutat de Barcelona.

De totes maneres en aquesta zona s’haurà d’anar molt en compte i fer un seguiment constant de les places que es creïn, ja que:

 1. En la subzona 4A (àmbit Marina del Prat Vermell) s’estableix una densitat màxima de 1.480 places i estableix uns criteris radials que caldrà complir.

 2. En la subzona 4B (àmbit la Sagrera) no es fixa un nombre de places, únicament estableixen els m2 sobre els que es podrà construir, però el PEUAT no fixa un nombre màxim de places. En la primera roda de premsa de presentació inicial del PEUAT, van manifestar que segons els seus càlculs, es construirien unes 3.000 places turístiques. Caldrà fer un seguiment molt acurat de que no se superi.

 3. En la subzona 4C (àmbit 22@ nord) tampoc no s’estableix un màxim de places turístiques, i de la mateixa manera que en l’apartat anterior, s’estableixen uns m2 sobre els que es podrà construir. En la roda de premsa de presentació inicial del PEUAT, van manifestar que segons els seus càlculs, es construirien unes 3.200 places turístiques. En aquesta subzona, però, el nombre de places s’haurà de recalcular, ja que una part de la zona ha canviat i ha passat a ser zona 1, per tant les places previstes hauran de disminuir.

 • En relació a les Àrees de Tractament Específic (ATE) regulades a l’article 19 i 20 i que corresponen als nuclis antics de determinats barris, la crítica sense cap mena de dubte és que per les condicions i característiques d’aquestes zones, haurien de ser de decreixement. Certament es preveuen unes condiciones més estrictes pel que fa a la densitat, però haurien de ser zones de decreixement turístic.

 • Pel que fa als HUTs, de l’articulat del PEUAT s’entén que no hi haurà noves llicencies d’HUTs, sinó que únicament es preveu el trasllat de llicències amb el límit de 387. No sembla raonable que hi hagi trasllats de HUTs a la zona 3, però és l’únic que es permet.

Els HUTs que es traslladin, tenen unes condicions d’emplaçament bastant marcades, en aquest sentit volem destacar la prohibició de situar-se en espais que estiguessin destinats a habitatge a data 1 de juliol de 2015. També cal destacar l’establert a l’article 23.6, on el 100% de la comunitat de propietaris (o de tot l’edifici si no està constituït en comunitat de propietaris), haurà de sol·licitar i obtenir la corresponent autorització de modificació d’ús, per destinar la totalitat de les entitats a l’habitatge d’ús turístic i altres activitats compatibles, d’acord amb el que es disposa en el present Pla especial. Aquesta autorització exclou la utilització de qualsevol entitat com a habitatge principal o secundari.

Així doncs, d’acord amb l’article 23.6 i el 9.1.b) només es podran instal·lar HUTs nous (provinents de trasllats de llicències) en edificis on la totalitat de dependències estigui destinada a HUTs.

Ara bé, la critica principal pel que fa als HUTs, és que no es preveu la retirada de llicències, per aquells supòsits que hagin rebut un mínim de denúncies o que s’hagi pogut verificar un nombre mínim d’infraccions.

En la mateixa línia, tampoc es preveuen sancions per aquells propietaris d’HUTs que actuen sense llicència, i donat que molts d’aquests propietaris també tenen HUTs amb llicència, el PEUAT hauria de contemplar algun tipus de sanció vinculada a aquesta situació.

Finalment des de l’ABTS estarem atents al Decret de la Generalitat, ja que aquesta norma regularà els Bed and Breakfast, i pensem que a través d’aquesta figura es pretendran incrementar notablement les places turístiques a la ciutat.

1 De 2010 a 1 juliol 2015 passen de 67.226 a 81.761 places = Creixement de 14.570 places en els últims 4,5 anys.
2 Hostals a 1 juliol 2015 = 9.024 places
3 Llicències concedides abans moratòria = 11.337 places
4 Places que es poden concedir en els 4 anys del PEUAT = 11.625 places (és la xifra que dóna el Diario, no he sumat. Hauríem de mirar la xifra final que dóna el PEUAT) (Soler Altimira, Oriol (10-03-2016) “Colau permitirá 11.625 nuevas camas para turistas en la periferia de Barcelona”, eldiario.es.)
5) 11.337 + 11.625 = 22.962 places.
6) El creixement “real” en els propers 4,5 anys serà de 22.962 places (si restem algunes places d’albergs, el creixement aproximat de places hoteleres i hostals és d’unes 20.000). Molt superior al creixement dels anys anteriors.

Anuncis

Comunicat de suport a Ens Plantem i al voltant de la suposada ‘turismefòbia’

Des de l’ABTS volem mostrar el nostre suport i solidaritat a les companyes de la plataforma veïnal Al Poblenou Ens Plantem, arran de les conseqüències d’una manifestació tan exitosa en quant a mobilització com necessària en quant a la visibilització del conflicte amb la indústria i turística, obvi i dolorós ja per a moltes de nosaltres (expulsió de veïnat, privatització de la Rambla, precarització de les condicions laborals, etc.) En aquesta reivindicació es van fer servir ous de pintura i un pot de fum com a elements simbòlics dins l’escenificació del conflicte.Conseqüències en primer lloc en termes de repressió: al final de la mobilització, els anti-avalots van identificar 8 persones, 5 de les quals menors d’edat. Lògicament, no se’ls va trobar cap prova de res, i tampoc se’n cercava: es tractava d’inspirar por i de criminalitzar l’expressió popular al carrer.vecinos-ocupando-solar-futuro-hotel-poblenou-este-viernes-1494069278319

En segon lloc, primer el lobby hoteler i després el mateix Ajuntament de Barcelona, en un exercici d’irresponsabilitat institucional, van condemnar la “violència” (un) i els “incidents” (l’altre) com si haguéssim assistit a algun tipus d’atac. En aquest sentit, el “rol de submissió” de l’Alcalde en funcions Gerardo Pisarello és hereu directe de la tradició institucional en què històricament el lobby hoteler ha fet i desfet a voluntat.

Especialment greu és que aquest últim parli de “violència” per uns ous de pintura i un pot de fum. En un context com l’actual, en què les veïnes i els veïns de Barcelona patim violència immobiliària, pressions laborals, expulsió i altres agressions / degradacions vitals, en bona mesura lligades directament a la sobre-explotació turística i per tant a l’enriquiment d’aquest mateix empresariat, és un acte d’hipocresia i crueldat que des de l’ABTS condemnem rotundament.

Sembla ser aquest el camí escollit pels lobbies turístics per amagar la derrota que estan patint en la lluita pel relat sobre el turisme a Barcelona. Trencat definitivament el consens al voltant del “conte de fades” de riquesa i llocs de feina covat durant anys i anys, la indústria no troba altra opció que agitar els fantasmes de la turismefòbia i la violència.

Les expressions de rebuig al turisme són una primera reacció instintiva contra allò que oprimeix. Aquesta Assemblea no la practica perquè sabem que els turistes són una eina més que els poders econòmics que els i ens exploten, però són comprensibles. Preferim girar el focus cap als veritables responsables, els lobbies turístics que s’enriqueixen empobrint les nostres vides. Necessitem decreixement turístic, i això passa també per reduïr el pes en l’economia i la política municipals d’aquests veritables poders fàctics.

Decreixement turístic JA!
Ens plantem! No ens faran fora!

#DesmuntantAirbnb 29/3: ni okupes ni partits, ni delinqüents ni hotelers: veïnat organitzat!

El passat 29 de març vam portar a terme la segona acció #UNFairbnb, reservant a Airbnb un pis il·legal per tal de denunciar una xarxa que lloga il·legalment aquest i altres 12 habitatges mitjançant un administrador professional, la usurpació de llicències d’altres HUTs legals i les plataformes Airbnb, Booking i Homeaway.

ph.pngL’acció va provocar molta literatura periodística per diferents motius, entre els quals l’aparició en el pis de l’administrador en qüestió, el Mark Serra i Parés, en un exercici d’impunitat que la realitat avala fins ara,malauradament. Aquest fet i la posterior publicació d’algunes informacions mereixen un aclariment i una petita actualització.
 • s’ha parlat d’okupació: fals; el pis va ser llogat a Airbnb per una persona que, a continuació, va convidar-hi algunes amistats; després de comprovar que el pis no té llicència d’HUT, s’hi va permetre l’accés a la inspecció municipal i la Guàrdia Urbana
 • en canvi, el Sr. Mark Serra va irrompre al pis sense permís i amb la seva pròpia clau, quan ell mateix l’havia llogat; això és, probablement, violació de domicili
 • per altra banda, la seva actitud  a base de crits, insults, empentes i mentides va ser absolutament de vergonya aliena; després de tractar amb agressivitat verbal i física la inspectora municipal, la Guàrdia Urbana, la premsa i algunes activistes que hi havia en aquell moment al pis, els agents van obrir contra ell diligències que podrien acabar en denúncia per agressió.
Però potser el més preocupant i trist han estat les lectures partidistes de l’acció; diferents mitjans i individus l’han atribuïda a un cert partit, i/o l’han llegida com a atac a un altre.
L’acció estava organitzada, signada i reivindicada per Ciutat Vella No Està En Venda i l’ABTS. Ambdós són espais plurals no partidistes. És patètic veure com uns i altres són incapaços d’entendre en què consisteixen els moviments socials o el veïnat organitzat.
Per altra banda, sentim ràbia per l’intent recent del Gremi d’Hotelers de Barcelona de capitalizar en el seu interès privat el gran ressò mediàtic de la nostra acció. El sector hoteler de Barcelona és un dels grans culpables històrics de la destrucció de parc d’habitatge i expulsió de veïnat. Que ho hagi fet amb la complicitat de l’administració no és excusa. L’expulsió amb llicència d’hotel sembla ser legal, però no és legítima. El Gremi d’Hotelers hauria de tenir un mínim de decència i no manipular una acció autònoma pel dret a l’habitatge destinant-la a augmentar el seu negoci.
Actualitzem algunes dades:
 • el precinte del pis, que en principi semblava immediat, es va endarreir per la violenta aparició de l’administrador; ara, segurament, requerirà una ordre judicial
 • insistim: el sistema establert és lentíssim i injustament garantista amb la propietat
 • els pisos denunciats continuen funcionant de manera il·legal i usurpant llicències alienes: els podeu trobar a les pàgines de les diferents plataformes, i cada dia veiem com hi entren turistes i en surten bosses de roba bruta
 • després de dures negociacions, hem aconseguit que Airbnb torni els casi 400€ va costar la reserva, però manté el perfil i els anuncis del Mark Serra, sense tenir en compte que està estafan turistes i amos de llicències usurpades
 • Airbnb, Booking i Homeaway continue publicant els anuncis amb número de llicència usurpat
Quant a nosaltres, òbviament continuarem lluitant pel dret a l’habitatge. Cosa que, dins el context hiper-turistitzat de Ciutat Vella, inclou continuar lluitant contra hotels i pisos turístics.

#DesmuntantAirbnb: 2ª acció #UNFairbnb pel dret a l’habitatge, contra Airbnb, Booking i Homeaway

Avui estem aquí per denunciar el lloguer turístic il·legal de 13 habitatges en aquest barri, que es basa en una trama composada per un fals amfitrió, en realitat administrador professional, 8 propietaris rendistes i les plataformes Airbnb, Booking, Homeaway, etc. Aquest comunicat ve acompanyat d’un dossier (pdf al final del post) demostrant tot allò que diem al comunicat.

Fa sis mesos vam portar a terme la primera acció #UNFairbnb pel dret a l’habitatge i contra Airbnb: vam reservar un pis turístic i des de dins vam denunciar el cas. 7 pisos a una finca del Barri Gòtic, 5 a una altra del Poblenou i un més al Born, tots d’un mateix propietari, que els havia buidat de la seva funció social i destinat al lloguer turístic il·legal mitjançant la plataforma Airbnb. Fruit d’aquella acció, tots 12 anuncis han desaparegut del web d’Airbnb i als del Gòtic no ha tornat a haver-hi activitat. El procés administratiu de sanció i tancament segueix el seu curs. En lamentem la lentitud i el caràcter excessivament protector amb la propietat.LOGOAIRBNBsimple

Avui denunciem un cas més complex, que explica millor el model d’explotació turística d’un dret bàsic com l’habitatge per part d’Airbnb i altres plataformes amb la complicitat d’especuladors professionals. Us parlem de:

aquest pis i altres 12 al mateix barri, anunciats a Airbnb no per un amfitrió sinó per un administrador professional (Mark Serra i Parés)

– el fet que cap dels 13 pisos té llicència d’HUT (habitatge d’ús turístic)

els 8 propietaris són rendistes, la qual cosa desmenteix el mite ‘social’ promogut per l’empresa Airbnb sobre la classe mitjana/baixa que no arriba a final de mes

– les plataformes Airbnb, Booking, Homeaway i d’altres, com a beneficiàries, instigadores i còmplices necessàries en la trama

– la usurpació, als webs de les plataformes, de llicències d’altres HUTs legals per enganyar l’administració i els clients

– l‘enginyeria financera de les plataformes, que els permet tributar a paradisos fiscals; en el cas d’Airbnb, Irlanda.

El Sr. Mark Serra i Parès és propietari d’un d’aquests pisos, i administrador del lloguer turístic dels 13, sigui personalment o mitjançant l’empresa Donec Perfíciam, S.L. D’aquesta ha sigut administrador únic fins al passat mes d’octubre, càrrec que ara ostenta el seu marit Xavier Barba Márquez. El Sr. Serra és una de les cares més visibles del lobby Plataforma Pro Viviendas Turísticas (PPVT), defensora de la total liberalització en explotació turística de l’habitatge, i afirma realitzar aquesta activitat des de fa 15 anys..

La complicitat dels propietaris és necessària en aquesta trama, ja que no és creïble que el Sr. Brunells, un dels propietaris implicats, no sigui conscient de l’activitat portada a terme als 5 pisos a situats sobre la Pastisseria que regenta. Un altre dels propietaris resulta ser el gerent d’un negoci turístic tan conegut com els cotxes turístics Go-Cars.

El lloguer turístic de tots 13 pisos és il·legal, malgrat anunciar-se a Airbnb i Booking amb números de llicència d’HUT. Les plataformes prefereixen no comprovar el registre públic de la Generalitat, que confirma que els 13 pisos estan usurpant números de llicència de tercers. El 2016 Booking s’havia compromès a no anunciar pisos sense llicència d’HUT.

Airbnb és un model de negoci complex que utilitza persones, màrqueting i un discurs pseudo-social per assegurar el màxim profit del seu 15% de comissió (que tributa a Irlanda). Fa servir com a coartada per legitimar-se a les persones que «lloguen casa seva per pagar la hipoteca». L’objectiu de les nostres accions pel dret a l’habitatge no són aquest col·lectiu sinó el de terratinents, administradors professionals i comissionistes. Hi ha una clara diferència de classe entre tots dos:

– als petits amfitrions correspon una ocupació i una tarifa més baixa per pernoctació. La seva funció és donar coartada social al negoci, i són els més vulnerables a sancions, per manca de recursos jurídics i econòmics, i els primers a retirar anuncis per por a multes

– els professionals, en canvi, contracten tantes nits l’any com poden, cobren tarifes més altes i la seva funció és fer caixa (tant pròpia com per a Airbnb). Amb un lloguer molt diversificat i grans recursos jurídics i econòmics, defensen cada expedient sancionador i, si cal, assumeixen la multa, una minúcia davant els seus guanys.

El mateix algoritme d’Airbnb reforça aquesta diferència, afavorint els anunciants més poderosos i reforçant aquesta diferència entre qui dóna coartada i qui s’enriqueix. Una vegada més, ens trobem davant un escenari de rics explotant pobres.

Aquest desplaçament d’ús residencial a turístic es dóna en un context d’emergència habitacional: manca de parc de lloguer, preus de lloguer impossibles, onades successives de gentrificació del centre cap en fora, mobbying, matonisme, etc. La conseqüència directa és la destrucció del teixit veïnal i comercial.

No és demagògia: parlem de 13 pisos al Born, un barri cruelment buidat de veïnat. 13 pisos que podrien ser casa de més de 50 persones. Una vegada més, gent sense cases i cases sense gent. No s’entén. Imaginem ara què podria significar per al parc de lloguer de Ciutat Vella que hi tornessin els prop de 2.000 pisos sencers ofertats al districte només a Airbnb.

Des de Ciutat Vella No Està En Venda i l’Assemblea de Barris per un Turisme Sostenible (ABTS) continuarem lluitant pel dret a un habitatge digne i assequible, contra la hipocresia i el cinisme de companyies tan poderoses com Airbnb, Booking, Homeaway i altres, de propietaris i comissionistes cobdiciosos, de partits polítics i institucions que els defensen.

#DesmuntantAirbnb
Turisme massiu i especulació #NoEnsFaranFora!!

Dossier

Desmuntant Airbnb: algunes dades a Barcelona

En paral·lel a l’acció #DesmuntantAirbnb d’avui, publiquem algunes dades amb què igualment desmuntem el mite pseudo-social de la plataforma: no és economia col·laborativa ni social, és economica rendista i especuladora.

 1. Proporció anuncis sense web a Airbnb / oferta legal d’HUTsIG_airbnbVideo12. Amfitrions que lloguen a Airbnb per arribar a final de mes? No, o molt pocs.
  La gran majoria dels anuncis corresponen a persones amb més d’un pis ofertat.
 2. IG_airbnbVideo23. El top 30 dels falsos amfitrions (administradors professional): gestionen 25 o més pisos.IG_airbnbVideo34. Segur que es tracta senzillament d’arribar a final de mes?IG_airbnbVideo45. Aquests mega-especuladors estan manipulant i fent servir els petits amfitrions, que són qui dóna coartada social a la plataforma i als rics.IG_airbnbVideo5

#ProuHotels també a Les Corts: dissabte 11, Aturem l’Hotel del Bisbat!

Cada vegada són més els barris de Barcelona greument afectats per la indústria turística. Aquí tenim el cas de Les Corts, on s’ha organitzat la plataforma No Hotel del Bisbat per rebutjar aquest projecte.
A més convoquen a una mobilització popuolar aquest dissabte 11 de març a les 11:30 a la Plaça Comas de Les Corts, amb xocolatada, tabalada, jocs infantils i molt més.

0001

Podreu trobar molta més informació al seu facebook.

Decreixement i Turisme, a Can Masdeu el diumenge 12/3

Una de les línies de treball que ens hem fixat a l’ABTS des de fa algun temps és el de continuar explorant vies reals de decreixement turístic. Tenim molt clar que la continuïtat del model actual de creixement turístic seria nefasta i a més és impossible; un decreixement turístic tindrà lloc abans o després i, si no succeeix de manera controlada, tindrà conseqüències socials gravíssimes. Pel contrari, si aquest canvi de model és consensuat a nivell de la ciutat (com a mínim) i aplicat juntament amb el desenvolupament d’economies amb uns nivells de justícia social i ambiental molt més alts, totes i tots podem guanyar-hi molt.
Per aquest motiu, continuant la feina començada a la Fira d’Economia Solidària de Catalunya el passat mes d’octubre i comptant ara amb la complicitat del grup Recerca i Decreixement i de Can Masdseu, convoquem una jornada per continuar pensant col·lectivament com portar a terme una transició real en el sentit de decreixement turístic. Ens veiem per tant a Can Masdeu (metro Canyelles o Valldaura, autobús 47 i altres que arriben fins la Plaça Karl Marx) el diumenge 12 de març amb xerrades, tallers, dinar, teatre i música.

Aquest dissabte, Ocupem La Rambla!

c2rpbd4w8aaezdq
L’ABTS s’ha adherit fa temps al manifest Barcelona No Està En Venda, i convoca a la mobilització d’aquest dissabte 28 de gener a les 11h, a la Rambla de Canaletes.
Com sempre, mirarem d’aportar alguna sorpreseta. 😉

 

Perquè necessitem #DecreixementTurístic #BcnNoEstàEnVenda!
Perquè #DefensemElsBarris i per cridar que #NoEnsFaranFora, #OcupemLaRambla!!!c2sf2nqxeaanwar

Manifest
BARCELONA NO ESTÀ EN VENDA

Durant els últims 40 anys Barcelona s’ha anat construint amb errors i encerts presidits per dos factors fonamentals: d’una banda l’especulació immobiliària i, de l’altra, la lluita dels barris per una ciutat digna i cosmopolita, que atresora una llarga història per a la supervivència de la ciutat i la seva gent.
Barcelona està en venda. En l’última dècada, el fenomen especulatiu ha adquirit una dimensió global, impulsat pel capital financer i la complicitat de les elits polítiques de Madrid i Catalunya, que volen transformar la ciutat en un gran negoci.

Aquesta cobdícia no té fre i assistim a un agreujament progressiu de la situació. El model de gentrificació de la ciutat expulsa al veïnat dels barris, fomentant la sobre-explotació turística de Barcelona com succeeix a altres ciutats. Conseqüències d’aquestes polítiques que trobem en aspectes fonamentals de la vida quotidiana de la ciutat.
Per aquests motius denunciem i reclamem:
En lloc d’un volum de turisme acceptable i respectuós amb la convivència veïnal, tenim un model de turisme massificat promogut pels grans operadors turístics.
Tenim uns llocs de treball precaris, mal remunerats, sense drets laborals i amb retallades dels drets socials que fan imperiosa la derogació de les reformes laborals i de jubilació, així com la implementació de mesures de suport a la lluita contra l’atur.
L’accés a l’habitatge digne i assequible per a tothom és inexistent a la ciutat. El veïnat és expulsat per la pujada de preus del lloguer. Cal aturar els desnonaments i els desallotjaments d’espais socials per la força.
Volem l’espai públic per gaudir de la ciutat i conviure, no per fer negoci.
Cal aturar la destrucció del comerç de proximitat, que es substituït per botigues de records i per grans cadenes de moda i d’alimentació.
Cal aturar la destrucció del medi ambient per la contaminació que generen els vehicles privats i els creuers del port i promoure el transport públic eficient i no contaminant, i els mitjans alternatius com la bicicleta.
Solidaritat amb el barris mes empobrits per tal de reduir dràsticament les desigualtats socials.
Polítiques actives i decidides d’igualtat de gènere.

En un context de retallades en la sanitat, l’educació i l’assistència social, de saqueig a la guardiola de les pensions i d’increments abusius en les taxes universitàries, la cultura, la investigació i el jovent queden arraconats per una manca preocupant de visió de futur.

Davant d’aquesta situació, que porta al col·lapse de la ciutat, cal que les veïnes i veïns aixequem la nostra veu i ens organitzem, unint les nostres forces per barrar el pas als “enemics de la ciutat”.

Pel dret a viure a la ciutat, cridem a tothom a ocupar La Rambla. El dia 28 de gener de 2017 a les 11h tothom a la Rambla de Canaletes.

Col·letius convocants:

FAVB
Taula Veïnal d’Urbanisme de Barcelona
Observatori DESC
Barceloneta diu Prou
Observatori d’Antropologia del Conflicte Urbà (OACU)
Col·lectiu Desllogades
15M Sants-Les Corts
CGT Barcelona
Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC)
Som Paral·lel
Arquitectes Sense Fronteres
Territoris Oblidats
Plataforma d’Afectats per l’Hipoteca
CONFAVC
Associació 500×20 pel Lloguer Públic i Assequible
Crida Constituent
Centre Social de Sants
Associació Apropa’t
Col·lectiu d’Arquitectes Volta
Assemblea de Barris per un Turisme Sostenible (ABTS)
Grup Promotor del Sindicat de Llogateres i Llogaters
Assemblea Barri Esquerra de l’Eixample
Ecologistes en Acció de Barcelona
Resistència Clínic
Poble Lliure
LINIER Peripatética
Associació Salut i Agroecologia
Asociación República de las Estatuas Humanas de Barcelona
La Hidra Cooperativa
Col·lectiu Germanetes Illa Verda
Consell d’Associacions de Barcelona
Plataforma per la Qualitat de l’Aire
Consell de la Juventud de Barcelona
Recursos d’Animació Interculturals (RAI)
Antic Teatre Espai de Creació
AVV Poblenou
AVV Defensa de la Barcelona Vella
AVV la Sagrera
AVV la Satalia
AVV Joan Maragall del Guinardó
AVV Provençals de la Verneda
AVV Clot-Camp de l’Arpa
AVV Sagrada Família
AVV el Carmel
AVV Can Peguera
AVV Sant Andreu de Palomar
AVV Barceloneta
AVV Zona Universitària
Fem Sant Antoni
AVV Dreta de l’Eixample
AVV de Porta
AVV l’Ostia

Adhesions al manifest #NoEnsFaranFora

Adhesions aquí!

capse

No ens faran fora!

Barcelona i la seva població estan patint les conseqüències de la mala gestió que durant molts anys l’administració ha fet del turisme. El 2016 la ciutat ha acollit més de 30 milions de  visitants, una xifra que molts experts ja han titllat d’insostenible. Això ha portat Barcelona al col·lapse i qui ho paga som els veïns i les veïnes, que ens veiem forçades a marxar de casa.

Els Jocs Olímpics de 1992 van obrir la veda a la reconversió massiva d’edificis residencials en grans hotels, causant la desaparició de més d’un miler d’habitatges només al barri Gòtic. A partir del 2000, els habitatges d’ús turístic (HUT) deixen de ser un fenomen aïllat a Ciutat Vella i comencen a guanyar terreny en barris adjacents com l’Eixample, Sant Antoni, el Poble Sec o Gràcia, provocant que en pocs anys la ciutat hagi passat de tenir poc més de 800 pisos turístics a prop de 20.000 i fent desaparèixer quasi 20.000 habitatges. Un pis turístic més, una  família menys.

En els darrers cinc anys els lloguers que més han pujat són els de les àrees on es concentra més oferta turística, Ciutat Vella, Eixample i Sagrada Família, on ja no es troben pisos per menys de 1.000 €/mes, obligant famílies senceres a deixar casa seva per marxar cap a barris perifèrics o fins i tot fora de la ciutat. La destrucció del parc de lloguer i la catifa vermella que Barcelona ha posat als inversors està provocant una pèrdua brutal de població. Actualment, al barri Gòtic i a la Dreta de l’Eixample ja hi ha més llits per a turistes que per a habitants.

És imprescindible aturar el creixement turístic i preservar l’habitatge, juntament amb els equipaments sanitaris, educatius i socials i el comerç de proximitat per garantir els serveis necessaris per al veïnat, així com l’activitat econòmica productiva no especulativa.

És necessari i urgent regular el sector turístic perquè, malgrat la moratòria que l’Ajuntament va instaurar al juliol de 2015 i que fins ara ha frenat  l’atorgament de llicències per a hotels i apartaments turístics, al març ja es podrien concedir noves llicències a Gràcia, a l’abril al Poble Sec i al juliol a tot Barcelona.

Cal una intervenció pública ferma i valenta. El Pla Especial Urbanístic d’Allotjaments Turístics (PEUAT) ha de contribuir a garantir el dret a l’habitatge dels barcelonins i barcelonines. Malauradament el projecte presentat pel govern municipal és insuficient. Tot i congelar el creixement en algunes àrees, en deixa d’altres obertes a l’especulació i permet el creixement de places turístiques al conjunt de la ciutat. El text actual podria autoritzar la construcció d’entre 80 i 120 nous hotels a Barcelona, portant a un total de 190.000 places turístiques i superant la població total de Nou Barris.

Les persones i entitats que signem aquest manifest reclamem al govern municipal i als partits de l’oposició que treballin junts per aprovar un PEUAT més restrictiu, que reverteixi el procés d’expulsió de veïnat i eviti replicar-lo a més barris, que impliqui un decreixement real de l’activitat turística i faci avançar cap a l’extinció dels HUT a la ciutat.

Els partits que no apostin per un PEUAT realment restrictiu seran responsables de l’expulsió del veïnat i de la destrucció del teixit comercial i productiu de Barcelona.

Ens hi estem jugant la ciutat. Volem viure als nostres barris. Volem viure a Barcelona.
No ens faran fora!