El 30% per habitatge protegit en noves construccions i grans rehabilitacions impulsat per les organitzacions socials s’aprova al Ple de l’Ajuntament amb una majoria aclaparadora.

A principis d’any, el Grup Promotor del 30% habitatge protegit, format per l’Assemblea de Barris per un Turisme Sostenible, la Federació d’Associacions de Veïnes i Veïns de Barcelona, l’Observatori DESC, la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca de Barcelona i el Sindicat de Llogateres i Llogaters, va impulsar una moció a l’Ajuntament de Barcelona per tal d’aconseguir fer realitat els canvis necessaris en les polítiques municipals de la ciutat i fer front d’aquesta manera a la manca històrica d’un veritable parc d’habitatge assequible. Des de l’aprovació de la moció al febrer, hem treballat amb els grups municipals per tirar endavant la primera de les mesures que es recollia, el 30% d’habitatge per sota el preu de mercat al sòl urbà consolidat a les noves construccions i grans rehabilitacions en aquells casos en què es superin els 600m2 d’edificabilitat. Després de l’aprovació inicial a la Comissió d’Urbanisme el 18 de juny, així com l’aprovació pel mateix òrgan el passat 19 de setembre, avui s’ha aprovat la mesura pel Ple de l’Ajuntament de Barcelona amb el suport de BeC, ERC, PSC, PDeCAT, CUP i els regidors Gerard Ardanuy i Juanjo Puigcorbé, l’abstenció de Ciutadans i el vot en contra del PP.
Des del Grup Promotor estem enormement satisfetes de veure que la mesura ha rebut el suport d’una àmplia majoria dels regidors i regidores de l’Ajuntament -el 80% del Ple li ha donat suport- i agraïm als grups municipals l’altura de mires per deixar de banda dinàmiques partidistes en un tema tan fonamental com el dret a l’habitatge. 
També volem reprovar públicament als grups del PP i Ciutadans, que no li han donat suport: en una ciutat on es desnonen 10 famílies al dia (48 a Catalunya), pugen els lloguers de forma escandalosa, les veïnes han d’abandonar els seus barris, un 1’5% d’habitatge públic i 72.000 barcelonines a la llista d’espera per accedir a un habitatge protegit; o estàs pel dret a l’habitatge i et sumes al sentit comú que és passar pàgina al model “bombolles, desnonaments i quasi zero habitatges assequibles”; o ets al bàndol de què tot continuï com un desastre.
L’enorme victòria d’avui s’explica gràcies a la lluita de la ciutadania i de les entitats i moviments socials que defensen el dret a l’habitatge, que ha demostrat un cop més que, organitzada, és capaç d’aconseguir canvis importantíssims.
El 30% és un veritable punt d’inflexió: és el primer cop que s’aplica a Catalunya, a l’Estat i és una mesura realment innovadora, ja que fins ara l’habitatge protegit només es podia situar en noves zones de creixement. Amb el 30% podem distribuir habitatge per sota del preu de mercat i afavorir la cohesió urbana, igualant-nos a les experiències europees més avançades. Som plenament conscients que el problema de l’habitatge no acabarà avui i sabem que la mesura del 30% és només una de les moltes eines que necessitem per garantir l’accés a un habitatge digne i assequible a la ciutat de Barcelona. És, per tant, un primer pas esperançador, revulsiu i decidit en el llarg camí que ens queda. 
 
Després de la llum verda al Ple, el 30% passarà el tràmit de la subcomissió d’urbanisme entre l’Ajuntament i la Generalitat de Catalunya que haurà de validar la legalitat de la mesura i la seva aprovació definitiva
Aquest dimarts vam reunir-nos amb la Generalitat i els vam traslladar que no acceptarem que la mesura no s’aprovi íntegrament el mes d’octubre. A més, durant la reunió que vàrem mantenir amb el Secretari d’Hàbitat Urbà i Territori, es va comprometre a posar fi a la desqualificació dels habitatges de protecció oficial que ha estat la causa de la pèrdua de més 130.000 habitatges protegits a Barcelona des dels anys 70.
A partir de l’aprovació definitiva per part de la Generalitat, començarà una altra etapa: per fi arribarem a l’aplicació real de la mesura. Des de les entitats socials seguirem vigilants i treballarem per garantir que la mesura del 30% no es desvirtuï, per tal d’aconseguir la millor implementació possible.
El 30% s’ha de traslladar a tota Catalunya, començant per l’àrea metropolitana de Barcelona. El 30% ha vingut per quedar-se i estem segures que s’estendrà ràpidament: molts municipis, per iniciativa pròpia o bé de la societat civil, impulsen ja en aquest moment la mesura en els seus ajuntaments. 
Aprofitant la importància del dia d’avui, volem fer pública una xifra impactant: si el 30% s’hagués aplicat als 36 municipis de l’àrea metropolitana des del 2007, avui tindríem 20.000 habitatges protegits més. La seva potència si s’apliqués a la resta de ciutats metropolitanes i a tot Catalunya s’explica per si sola.
Avui volem celebrar amb tota Barcelona que ho hem aconseguit: després de molta lluita, per fi #JaTenimEL30!!
CAST
Por el derecho a la vivienda y contra la especulación: ¡¡Tenemos el 30%!!
El 30% para vivienda protegida en nuevas construcciones y grandes rehabilitaciones impulsado por las organizaciones sociales se aprueba en el Pleno del Ayuntamiento con una mayoría abrumadora
 
A principios de año, el Grupo Promotor del 30% vivienda protegida, formado por la Asamblea de Barrios por un Turismo Sostenible, la Federación de Asociaciones de Vecinas y Vecinos de Barcelona, el Observatorio DESC, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Barcelona y el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos, impulsó una moción en el Ayuntamiento de Barcelona para conseguir hacer realidad los cambios necesarios en las políticas municipales de la ciudad y hacer frente así a la falta histórica de un verdadero parque de vivienda asequible. Desde la aprobación de la moción en febrero, hemos trabajado con los grupos municipales para sacar adelante la primera de las medidas que se recogía, el 30% de vivienda por debajo del precio de mercado al suelo urbano consolidado en las nuevas construcciones y grandes rehabilitaciones en aquellos casos en que se superen los 600m2 de edificabilidad. Tras la aprobación inicial en la Comisión de Urbanismo el 18 de junio, así como la aprobación por el mismo órgano el pasado 19 de septiembre, hoy se ha aprobado la medida por el Pleno del Ayuntamiento de Barcelona con el apoyo de BeC, ERC, PSC, PDeCAT, CUP y los concejales Gerard Ardanuy y Juanjo Puigcorbé, la abstención de Ciudadanos y el voto en contra del PP.
Desde el Grupo Promotor estamos enormemente satisfechas de ver que la medida ha recibido el apoyo de una amplia mayoría de los concejales del Ayuntamiento -el 80% del Pleno le ha dado apoyo- y agradecemos a los grupos municipales la altura de miras por dejar de lado dinámicas partidistas en un tema tan fundamental como el derecho a la vivienda. 
También queremos reprobar públicamente a los grupos del PP y Ciudadanos, que no la han apoyado: en una ciudad donde se desahucian 10 familias al día (48 en Cataluña), suben los alquileres de forma escandalosa, las vecinas deben abandonar sus barrios, un 1’5% de vivienda pública y 72.000 barcelonesas en la lista de espera para acceder a una vivienda protegida; o estás por el derecho a la vivienda y te sumas al sentido común que es pasar página al modelo “burbujas, desahucios y casi cero viviendas asequibles”; o estás en el bando de que todo continúe como un desastre.
La enorme victoria de hoy se explica gracias a la lucha de la ciudadanía y de las entidades y movimientos sociales que defienden el derecho a la vivienda, que ha demostrado una vez más que, organizada, es capaz de conseguir cambios importantísimos.
El 30% es un verdadero punto de inflexión: es la primera vez que se aplica en Cataluña, en el Estado, y es una medida realmente innovadora, ya que hasta ahora la vivienda protegida solo se podía situar en nuevas zonas de crecimiento. Con el 30% podemos distribuir vivienda por debajo del precio de mercado y favorecer la cohesión urbana, igualándonos a las experiencias europeas más avanzadas. Somos plenamente conscientes de que el problema de la vivienda no acabará hoy y sabemos que la medida del 30% es solo una de las muchas herramientas que necesitamos para garantizar el acceso a una vivienda digna y asequible en la ciudad de Barcelona. Es, por lo tanto, un primer paso esperanzador, revulsivo y decidido en el largo camino que nos queda. 
 
Después de la luz verde en el Pleno, el 30% pasará el trámite de la subcomisión de urbanismo entre el Ayuntamiento y la Generalitat de Cataluña que deberá validar la legalidad de la medida y su aprobación definitiva. 
Este pasado martes nos reunimos con la Generalitat y les trasladamos que no aceptaremos que la medida no se apruebe íntegramente el mes de octubre. Además, durante la reunión que mantuvimos con el Secretario de Hábitat Urbano y Territorio, se comprometió a poner fin a la descalificación de las viviendas de protección oficial que ha sido la causa de la pérdida de más 130.000 viviendas protegidas en Barcelona desde los años 70.
A partir de la aprobación definitiva por parte de la Generalitat, comenzará otra etapa: por fin llegaremos a la aplicación real de la medida. Desde las entidades sociales seguiremos vigilantes y trabajaremos para garantizar que la medida del 30% no se desvirtúe, con tal de conseguir la mejor implementación posible.
El 30% se tiene que trasladar a toda Cataluña, empezando por el área metropolitana de Barcelona. El 30% ha venido para quedarse y estamos seguras de que se extenderá rápidamente: muchos municipios, por iniciativa propia o bien de la sociedad civil, impulsan ya en este momento la medida en sus ayuntamientos. 
Aprovechando la importancia del día de hoy, queremos hacer pública una cifra impactante: si el 30% se hubiera aplicado en los 36 municipios del área metropolitana desde 2007, hoy tendríamos 20.000 viviendas protegidas más. Su potencia, de aplicarse en el resto de ciudades metropolitanas y en toda Cataluña, se explica por sí sola.
Hoy queremos celebrar con toda Barcelona que lo hemos conseguido: después de mucha lucha, por fin ¡¡#JaTenimEL30!!